تولید و چگونگی توزیع اراضی زراعی در میان بهرهبرداران

Shargh - - اقتصاد - فاطمه پاسبان کارشناس کشاورزی

در بخش زراعت در ایران، براســاس اطلاعات ســالنامه آماری وزارت جهاد کشــاورزی در سال زراعی ‪-94 1393‬ ســطح برداشت کل محصولات زراعی حدود 11.38میلیون هکتار در سال زراعی 94 بــوده که از ایــن مقدار 52.93 درصد ســهم اراضی با کشت آبی و 47.07 درصد سهم اراضی با کشت دیم بوده است. از همین میزان سطح زیر کشت میزان تولید کل انواع محصولات زراعی در حــدود 77 میلیون تن بوده که 91.8 درصد میزان تولیــد محصولات زراعــی متعلق بــه اراضی با کشت آبی و 8.2 درصد مربوط به اراضی با کشت دیم اســت. به توجه به آمار، یکــی از ویژگیهای بخش زراعت ایران این اســت که گرچه در حدود 47 درصد اراضی زیر کشــت دیم اســت اما تنها حدود هشــت درصد تولید مربــوط به این اراضی است و در واقع تولید زراعت مرتبط با اراضی آبی است و سهم دیم اندک است. پایینبودن عملکرد محصولات زراعی در اراضی دیم باعث شده سهم این اراضی از تولید محصولات زراعی کشور پایین باشــد. بهعنوان نمونه عملکرد گندم آبی 3.5 تن بــرای هر هکتــار و عملکرد گندم دیــم در حدود 1.04 تن برای هکتار بــوده که در عملکرد آبی در حدود 3.3 برابر عملکرد گندم دیم است. یا برای ســیبزمینی عملکرد آبی در حدود 32 تن در هر هکتــار و دیم در حدود 13 تــن در هر هکتار بوده که عملکرد آبی 2.4 برابر دیم بوده اســت. در این سال از مجموع 77 میلیون تن از انواع محصولات زراعی، غلات 23.7 درصــد، حبوبات 0.7 درصد، محصولات صنعتی 17.5 درصد، سبزیجات 22.5 درصد، محصولات جالیــزی 9.87 درصد، نباتات علوفــهای 25.6 درصد و ســایر محصولات 0.23 درصد ســهم را به خود اختصاص دادهاند. ارقام نشان میدهد نباتات علوفهای، غلات و سبزیجات در حــدود 71.8 درصد تولیدات زراعــی را از آنِ خود کردهاند و گروههای عمده محصولات زراعی کشور هستند.

ادامه در صفحه 15

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.