افت 3 دلاری قیمت نفت در پی افزایش تولید لیبی

Shargh - - اقتصاد -

بازار نفت هفته گذشــته را با امید به تمدید توافق اوپک با نفت برنت 52 دلاری و وستتگزاس 49 دلاری آغاز کرد؛ اما از میانه هفته این امیدواری کاهش یافت و به تبع آن شــاخصها نزولی شدند؛ بهطوریکه در پایان هفته هر دو شــاخص با افت بیش از سه دلاری نسبت به آغاز هفته مواجه شدند. افزایش ذخایر نفت آمریکا، مازاد ذخایــر در اروپا و کاهش قیمت فروش نفت از ســوی عربستان به مقاصد آســیایی از دلایل اصلی این افت قیمت عنوان میشود. همچنین رشد تولید 760 هزار بشــکهای لیبی کــه بالاترین میزان از دسامبر سال 2014 به شمار میرود، از دیگر دلایل این موضوع است و این کشور قصد دارد این افزایش تولید را در آینده نزدیک ادامه دهد؛ بنابراین به نظر میرسد گرچه تولیدکنندگان عمــده اوپکی و غیراوپکی تولید خود را کاهــش دادهاند؛ اما این کاهــش، با افزایش تولید برخی دیگر از کشورها جبران شده است و هنوز مازاد عرضه درخور توجهی در بازار نفت وجود دارد.

3 شاخص اصلی قیمت نفت

قیمــت نفــت «برنت دریــای شــمال» Brent() در اواســط روز جمعــه پنجــم مــی، 48دلارو 66 ســنت معامله شــد که نســبت به پایان هفته قبل، ســهدلارو 14 ســنت افت نشــان میدهد. شــاخص «نفــت وســتتگزاساینترمدیت» WTI() نیــز در همیــن زمــان، 45دلارو 62 ســنت معامله شــد که نســبت به روز مشــابه هفته گذشــته، ســهدلارو 80 ســنت کاهش یافته اســت. همچنین بنــا به گزارش دبیرخانــه اوپــک، قیمــت ســبد نفتی این ســازمان ‪OPEC Reference Basket Price(‬ ) در روز پنجشنبه چهارم می به 47دلارو 44 ســنت رسید که نسبت به روز مشــابه هفته قبل، یکدلارو 46 سنت افت نشان میدهد.

کاهش 40 هزار بشکهای تولید نفت اوپک

به نظر میرسد کشورهای عضو اوپک به تعهدات خود درباره کاهش تولید پایبند بودهاند که این موضوع احتمــال تمدید توافق در نشســت آتی اوپــک را در چهارم خرداد افزایش میدهد. به گزارش خبرگزاری بلومبــرگ به نقل از فارس، در ماه آوریل ســال جاری میلادی میزان تولید اوپک در مجموع با 40 هزار بشکه کاهش در روز به 31میلیونو ‪8 95‬هزار بشکه در روز رســید که دلیل این امر، جبران عقبماندگی کاهش تولید برخی اعضا در ماههای گذشته است.

ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.