9 سال پیش در چنین روزی...

Shargh - - سیاست -

مقام معظم رهبری: پیشرفتهای ایران دشمن را ناامید کرده است. تهدید و عربده دشمن از ترس است

احمدینژاد: اســتفاده از تــوان ملت و کارگران مزیت تحریم اقتصادی است

حســین شــریعتمداری در گفتوگــو بــا شرقالاوســط: آمریکا هیچ سندی برای متهمکردن ایران ندارد

ســخنگوی دولت مالکی: اظهارات ضدایرانی برخی مسئولان عراقی نظر دولت این کشور نیست

علــی لاریجانــی: مجلس بــا تئوریپــردازی میتواند کاستیهای دولت را برطرف کند

به دلیل ســخنان توهینآمیــز و جنگخواهانه، ایران از کلینتون به سازمان ملل شکایت کرد

با صدور قرار رفع توقیف از سوی باکو محموله هستهای به مقصد بوشهر وارد ایران شد

مقــام معظــم رهبــری: تحــول عمیــق در آموزشوپرورش ضروری است

احمدینژاد: میخواهیم مناســبات جدیدی در دنیا تنظیم کنیم

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد: انحراف جدی دولت از برنامه چهارم

رئیس کل بانک مرکزی: بانکها حق بنگاهداری ندارند

واحد اطلاعات اکونومیســت اعلام کرد: ســهم ایران از صادرات جهانی امســال بــه 54.0 درصد کاهش مییابد

علی لاریجانــی: اولویت مجلس هشــتم، حل مشکل تورم است

رایس: بعید است تهران سیاست هستهاي خود را تغییر دهد

مقــام معظم رهبری: درخشــندگی اســتعداد جوانان ایرانی دشمنان را عصبانی کرده است

ســلطانیه، نماینده ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی خواســتار گزارش کشــورهای دارنده سلاح هستهای شد

ســیداحمد خاتمی امامجمعــه موقت تهران: کشاندن اختلافات به تریبونهای عمومی دشمن را خوشحال میکند

علــی لاریجانــی: راهبرد دولت نهم ســتودنی است

روسیه: ایران در فعالیت هستهای خود اهداف نظامی ندارد

سخنگوی دولت: تسهیلات بخش خصوصی در دولت نهم 2.5 برابر شد

سخنگوی دولت: از ما میخواهند به جای حل مشکلات جهانی به فکر گوجهفرنگی مردم باشیم

جــواد آرینمنش، عضــو کمیســیون فرهنگی مجلس: تعامل قوای سهگانه، ایدهآل نیست

}رئیــس دولــت اصلاحــات{: به نــام انقلاب، بداخلاقی میشود

حســین صمصامی، سرپرســت وزارت اقتصاد: اثبــات وجود مافیــا در اقتصاد ایــران به اطلاعات دقیقتری نیاز دارد

مقدســیفرد، معاون دیوان عدالت اداری: اخذ عوارض پنــج ریال در هر مترمکعــب گاز تولیدی، غیرقانونی است

آقامحمدی، عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظــام: 20 درصــد صرفهجویــی، رقمــی معادل صادرات غیرنفتی عاید کشور میکند

مقام معظم رهبری: دشمنان ملت ایران جرئت و گستاخی حمله به این ملت بزرگ و کهن را ندارند

احمدینــژاد در مراســم تجلیــل از کارگران و واحدهای نمونه کشــور: دولت برنامههای خوبی برای حل مشکلات کارگران دارد

ســیداحمد خاتمی: دولت و مجلس برای حل مشکلات کارگران و معلمان تلاش کنند

برگــزاری اجــلاس « 5+1» در مــورد موضــوع هستهای ایران در لندن

عضو کمیســیون صنایع و معــادن: ثابتنبودن تعرفهها و قوانین بزرگترین معضل اقتصاد کشور

مقام معظم رهبری: تفکرمحوری باید جایگزین حفظمحوری در آموزشوپرورش شود

اتهــام جدیــد وزارت خارجه آمریکا بــه ایران: ایران در تلاش بــرای نفوذ و بیرونراندن آمریکا در خاورمیانه فعالترین حامی تروریســم باقی مانده است

ســیداحمد خاتمــی: امــروز بــه نــام انقلاب بداخلاقی میشود

وزیر ارشــاد: دولت نهم از مطبوعات شــکایت نکردهاست

رئیس مجلس: رفع مشکلات معیشتی معلمان جایگاه معلمی را ارتقا میبخشد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.