آینه

Shargh - - سیاست -

انتخابات، چشم و چاره سعد الله زارعی :

... در حدود دو دهه اخیر بعضی از افــراد با هدف ضربــهزدن به انتخابــات- و بعضی هــم برای ضربهزدن به نظام- بحــث احتمال و امکان تقلــب را مطرح میکردنــد و عمدتا هم منظورشــان آرای ریختنی به صندوقها نبود، بلکه مرادشــان سلب صلاحیت از مســئولان برگزارکننده بود و در نهایت هم نوعا نتیجــه انتخابات بــه گونهای رقــم میخورد که بطلان ادعای عدم ســلامت و صلاحیت برگزارکنندگان ثابت میشــد. همه میدانیم که در انتخاباتهایی مثل ریاســتجمهوری در شــرایطی که فاصله کاندیداهای محــوری بــا یکدیگر زیاد اســت، فقط «تقلــب بزرگ» میتوانــد نتیجــه انتخابات را تغییر دهــد و از آنجا که سیســتم انتخاباتــی ایران بــه گونهای اســت که عملا احتمال وقوع تقلب بــزرگ در آن وجود ندارد، بنابراین در این دســته از انتخاباتها ابراز دغدغه نسبت به روند انتخابات و سلامت برگزارکنندگان راه ندارد...

برخي كانديداها انگار اقتصاد را به شوخي گرفتهاند سعید شیرکوند:

... کشور ما انتخابات عرصهاي شده بــراي حضور افرادي که بدون هرگونه محاســبه دقیق و عقلانــي و ارائه برنامه صرفا به بیــان آرمان، اهداف و انتظــارات ميپردازند، کاندیداي ریاســتجمهوري یا در ســطوح دیگر مجلس شوراي اســلامي، باید بداند چیزي که به مردم ارائه ميدهد نباید آرزوهایش باشد، اگر نــه تمام افراد آرزوهاي مشــترك دارند. امروز هیچ اقتصادخوانده، صاحبنظر و مســئول اجرایي نیســت که دلش نخواهد تمام مردم ایران داراي شــغل شوند و شرایطي ایجاد شــود که ایرانیان صاحب خانه شوند. همه ایرانيها دوســت دارند شهر بدون ترافیك داشته باشــند، محیط زیستشان در بهترین شرایط قرار بگیرد، ســطح درآمدي آنها علاوه بر پاســخگویي به نیازهاي اولیه زندگي، شــرایط دسترســي به رفاه بیشــتر را هم فراهــم کنــد. اینها آرزوهایي اســت که همــه دارند و مکاتب اقتصادي هم بر آن تأکید کرده اســت. در تاریخ ادبیاتي اقتصادي دنیا اقتصادداني را ســراغ نداریم که بگوید ميخواهم بيکاري ایجاد کنم، فقر را گســترش دهم و درآمد را کاهش دهم، همه این را به عنوان آرزو و آرمان مورد تأکید قرار ميدهند...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.