حمله به سفارت عربسوتزیارنر حجه:ماقت نبود، خیانت بود

Shargh - - دیپلماسی -

شرق: ماجــرای حمله به ســفارت عربستان در تهران هرازگاهی بــه بهانهای مطرح میشــود و این روزها، دوباره به بهانه انتخابات مطرح شده است. اما محمد جــواد ظریف، وزیر امور خارجه کــه درباره این حادثه تنها بــه موضعگیــری دیپلماتیــک در محکومیت و پیگیری پرداخته بود، در جدیدترین ســخنرانیاش به این حادثه از نگاه دیگری پرداختهاست. او به همزمانی دو تحول در آستانه اجرائیشــدن برجام پرداخته که یکی حمله به ســفارت عربســتان و دیگری ماجرای بازداشــت چند ســاعته ملوانان آمریکایــی در خلیج فارس بود. جواد ظریف که در جمع اســتادان دانشگاه روابط بینالملل سخنرانی میکرد، البته به طراحی این دو حادثه با هدف جلوگیری از اجرائیشدن برجام هم اشــاره گذرایی کرد ولی بیش از ایــن به آن نپرداخت. او در این ســخنرانی گفت که ماجرای ملوانان درست و ماجرای ســفارت عربســتان بد مدیریت شد. ظریف ماجرای سفارت عربستان و ناو آمریکایی را مطرح کرد تا اســتدلال اینکه در آمریکا همه چیز طراحی میشود را رد کند. ظریف توضیح داد: «ما روز حمله به سفارت عربستان در جلسه شورایعالی امنیت ملی حضور و در آنجا اجماع داشتیم که اگر به سفارت عربستان حمله شــود، بهانهای برای شرارت جدیدی از سوی سعودی آماده میشــود که همینطور هم شد. اطمینان داشته باشــید اگر این حماقت و به نظر مــن خیانت تاریخی رخ نداده بود، امروز شــرایط به شکل دیگری بود. من این را بدون هرگونه تردید به شــما میگویم. کمااینکه اگر ما آن شب تا صبح بیدار نبودیم و موضوع ملوانان آمریکایی را با عزت و حکمت و ســربلندی حلوفصل نکرده بودیم، امروز وضعیت دیگری داشتیم».پیش از این محمدجواد ظریف در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای عراقی خود در تهران درباره حادثه ســفارت عربستان گفته بود «اتفاقی که در تهران و مشهد افتاد بههیچوجــه قابل قبول نیســت. دولت ایــران خود را موظــف میداند از دیپلماتهای کشــورهای خارجی محافظــت کند. ایران با تمام افــرادی که در این حوزه کوتاهی یا قانونشــکنی کردند، برخورد جدی میکند. بعد از این اتفاقات ایران تمام اقدامات لازم را در ارتباط با کنسولگریها انجام داد.»

متهم سفارت با کدام نامزد حشر و نشر دارد؟

اما ماجرای ســفارت عربستان اینروزها در حالی دوباره مطرح شده که در نخستین مناظره انتخاباتی بین شش کاندیدای ریاستجمهوری در صداوسیما، اسحاق جهانگیری از صدماتی که ماجرای حمله به سفارت عربستان به صنعت توریسم وارد کرد بهویژه گردشــگرانی که هرســاله راهی مشــهد میشدند، انتقــاد کرد. او البته از این فرصت اســتفاده و افشــا کــرد که یکــی از متهمان حمله به ســفارت اکنون در ســتاد کدامیک از نامزدها مشــغول به کار است. البته او این ماجرا را بهعنوان ســؤال از آقای قالیباف مطرح کــرد اما شــبکههای اجتماعی به ســادگی خطی که جهانگیری کشــیده بــود را دنبال کردند و به فردی به نام «حســن کردمیهن» رسیدند. از قضا تصاویری مشترک از او و محمدباقر قالیباف شهردار 12ســاله تهران که سودای مهاجرت به پاستور را در سر دارد، به سرعت در رســانهها منتشر شد. پرونده حملهکنندگان به سفارت عربستان در دادگاه مفتوح و در حــال تجدیدنظر اســت. 20 روز بعــد از حادثه ســفارت بود که «محمدرضا محســنیثانی»، عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس نهم در گفتوگو با «ایلنا»، به نقش شــخصی به نام «حسن کردمیهن» در حمله به ســفارت اشــاره کرد و از بازداشــت او خبــر داد: «آقای کردمیهن که برای مدتی در کشــور سوریه به ســر میبُرد، پس از ورود به ایران از سوی مقامهای انتظامی در فرودگاه بازداشــت شــدند.» «حســن کردمیهــن» از حامیــان ســفت و ســخت «قالیبــاف» در انتخابــات ریاســتجمهوری 1٣92 بود. همان انتخاباتی که حســن روحانی با یادآوری عملکرد آقای قالیباف بهعنوان فرمانده وقت نیروی انتظامی بــا عنوان «حمله گازانبری» در حادثه کوی دانشــگاه در ســال 78، موجب شــد چهــره پنهان شهردار اصولگرای اصلاحطلبشده مشخص شود.

سوله بحران در دست حسن کردمیهمن

حســن کردمیهمن از عنایات آقای شــهردار کم، برخــوردار نبوده و یکــی از آنها، یکی از ســولههای مدیریت بحران شــهرداری در منطقه 16 اســت که بــرای برگزاری کلاس جودو در اختیــارش قرار دارد. کردمیهمــن هــم البتــه در حمایــت از قالیباف کم نگذاشــته است. همان ســال 92 «حسن کردمیهن» و «عبدالرضــا هلالی» مداح، در همایشــی که برای حمایــت از «قالیبــاف» در کــرج برگزار شــده بود، ســخنرانی کردنــد. حجتالاســلام «کردمیهن» در حمایت از قالیباف گفتــه بود: «امروز با مرور کارنامه قالیبــاف در عرصه مدیریت کلان کشــوری، میتوان بهجرئــت گفــت قالیبــاف رئیسجمهــوری در تراز نظام مقدس نظام جمهوری اســلامی ایران است.» «کردمیهــن» مرداد مــاه 9٥ در نامهای سرگشــاده خطاب به «حســن روحانی»، رئیسجمهوری نقش خود را در حمله به سفارت عربستان اینگونه توضیح داده: «بعدازظهــر روز دوم ژانویه؛ بنده برای دقایقی به نِت دسترســی پیدا کــردم و دیــدم در گروههای مختلف، همه مشــغولِ مباحثه هستند و در صوتی کمتــر از 10 ثانیــه )چون بیش از آن اساســا فرصت نداشــتم( به دوســتانم گفتم : «چهارتــا آدم باغیرت بلند شوید یک کاری بکنید»، چند ساعت بعد دوباره به نِت دسترســی پیدا کردم و متوجه شدم بعضیها مصمم هستند که آن شب برای تجمع و ابراز انزجار به ســفارت عربســتان بروند )که صدالبته کار بسیار درســتی بــود(، لذا با توجــه به تجربیــات قبلی؛ به ایشان یادآوری کردم حالا که میخواهید بروید آماده کتکخوردن باشــید؛ چراکه قطعا نیــروی انتظامی بیشترین تدابیر را اندیشیده اســت و یگانهای امداد و ویژه و ســایر ظرفیتهای انتظامی حتما امشــب با تجمعکنندگان برخورد جــدی خواهند کرد؛ بنابراین نوجوانها را با خود نبرید که آنها تحمل کتکخوردن را ندارنــد و ممکن اســت به نظام بدبین شــوند، اگر میخواهید بروید آماده کتکخوردن باشــید و بدانید که شــما با نیروی انتظامی جنگ نداریــد و آنها باید وظایف خود را انجام دهند و انجام خواهند داد... این تمام آن چیزی است که من قبل از وقوع حادثه گفتم و هیــچ چیز دیگری وجود ندارد! برای چند ســاعت آنلاین نبودم و وقتی به زینبیه رســیدم و آنلاین شدم، دیدم تصاویری از داخل سفارت و آتشسوزی و اینها، همراه با صوتهایی از بعضی افراد برایم ارسال شده که جان کلام همهشــان این بود که «ما شعارهایمان را دادهایم و میخواهیم برویــم، ولی برخی از افراد میدانی تشویق به ماندن میکنند !!» و کلیپی که در آن صدایی از بلندگوی آتشنشانی پخش میشد که در آن به نیروهای انتظامی میگفت: بههیچوجه کسی را نزنیــد و...». این نامه با واکنش ســخنگوی وزارت خارجــه روبهرو شــد: «حمله به اماکــن دیپلماتیک خــلاف قانون، غیراخلاقی، مذموم و مردود اســت و با هیچ بهانهای قابل توجیه نیســت». بهرام قاسمی ضمن ابراز ناخرســندی از حمله این افراد خودسر و ناآگاه به اماکن دیپلماتیک که پرونده آنان نزد محاکم قضائــی مفتوح اســت، اقدامات آنان را در راســتای خواســت دشمنان کشــور بهویژه رژیم ســرکوبگر و تروریســتپرور آل ســعود خواند. ماجرای حمله به سفارت عربســتان و آتشزدن آن، همراه با حمله به کنســولگری این کشور در مشــهد به دنبال اعتراض عدهای به اعدام شیخ نمر روحانی شیعه در عربستان رخ داد امــا بهخطرانداختن یک مکان دیپلماتیک در کشور ما، موجب شــد دولت ریاض بهانه برای قطع رابطه با تهــران را پیدا کند. آنها به دنبال این حادثه، برخی کشــورهای عرب منطقه را نیــز با خود همراه کردند و تعدادی از آنها، دست به محدودیت یا قطع رابطه با ایران زدند. این حادثه علاوه بر تأثیرات منفی گردشــگری در تغییر فضای دیپلماتیک ایران که بعد از برجام رو به بهبود بود نیز اثر گذاشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.