ایجاد 4 منطقه امن در سوریه

Shargh - - دیپلماسی -

شرق: بالاخره مذاکره آســتانه نتایجی روی کاغذ داشت. روسیه پیشــنهاد داده تا چهار منطقه کاهش تنش در اســتان ادلب، منطقه شــمالی شهر حمص، غوطه شــرقی و جنوب سوریه ایجاد شود. این سند از ســوی طرف ایرانی و ترک امضا شــده است با اجرای توافق روز پنجشــنبه ایران، روسیه و ترکیه، سه کشور بانی مذاکرات ســوری- ســوری، در آســتانه پایتخت قزاقستان، برای تشــکیل چهار منطقه بدون درگیری در ســوریه، عملیات نظامی در مناطق پیشبینیشده از ســوی تمامی طرفها متوقف میشود.به گزارش ایرنا، الکساندر لاورنتیف، نماینده ویژه رئیسجمهوری روســیه در امور سوریه، پس از امضای این تفاهمنامه که بههمراه حســین جابریانصاری و ســدات اونال، رئیســان هیئتهــای ایرانــی و ترکیــهای اعزامی به آســتانه انجام شــد، جزئیاتی از آن را اعلام کرد.بنا بر اعلام خبرگزاری اســپوتنیک، مقام روســی گفت که مدت توقف عملیات نظامی در مرحله نخست شش ماه است و ســپس امکان دارد تمدید شود.لاورنتیف درباره این طرح گفت: در مناطق پیشبینیشــده امن در سوریه اجازه پرواز به هواپیماهای ائتلاف آمریکایی داده نخواهد شد. رعایت قطع عملیات نظامی ارتش ســوریه در چهار منطقه به اقــدام متقابل گروههای مســلح معارض و همچنین تروریســتی برای اجرای تفاهمنامه بستگی دارد. لاورنتیف در ادامه اظهار کرد: روسیه برای اعزام ناظران با هدف اجرای درست طرح مناطق بدون درگیری در ســوریه، نظارت بر آتشبس و ثبت موارد نقض آن آمادگی دارد.به گزارش ایســنا، وزارت امور خارجه آمریکا نیز با انتشار بیانیهای اعلام کرد: آمریکا با حضور استوارت جونز، قائممقام معاون وزیر امور خارجه، در این کنفرانس مشــارکت داشت. ما در این مذاکرات یک شــرکتکننده مستقیم نیستیم و در ایــن مرحله نیز یک طرف توافق نیســت. آمریکا از هر تلاشــی که بتواند به طور واقعی خشــونت در سوریه را کاهش دهد، دسترسی بدون مانع کمکهای بشردوستانه را تضمین کند، تلاشها را روی مقابله با داعش و دیگر گروههای تروریســتی متمرکز و شرایط برای یک راهحل سیاسی معتبر و قابل اعتماد را فراهم کند، حمایت میکند.وزارت امور خارجه، همچنین در بیانیه خود به اتهامپراکنی علیه کشــورمان پرداخته و ادعا کرده اســت که مشــارکت ایران در این توافق موجب نگرانی واشنگتن اســت، چراکه فعالیتهای ایران در سوریه به خشونت منجر شده و آن را متوقف نکرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.