واکنش ایران به اظهارات محمد بن سلمان

Shargh - - دیپلماسی -

ايرنــا:

غلامعلی خوشــرو در نامــهای خطاب به دبیرکل و رئیس شــورای امنیت ســازمان ملل اظهارات اخیر محمد بن ســلمان، معاون جانشین پادشاه عربستان و وزیر دفاع این کشور، علیه ایران را که گفته بــود هدف ما کشــاندن نبرد به داخل مرزهای ایران است، تهدید آشکاری علیه جمهوری اســلامی ایران و نقض بند 4 از ماده 2 منشور ملل متحد خواند.او ضمن رد اتهامات بیاســاس رژیم سعودی، تأکید کرده است: چنین اظهاراتی نهتنها تهدیدی علیه ایران به شمار میرود، بلکه به منزله پذیرش صریح همدستی رژیم سعودی با اقدامات تروریستی و خشــونتبار در داخل ایران است که شــهادت 9 نفر از مرزبانان ایرانی به دســت اشرار مسلحی که سعودی از آنها حمایت مالی میکند، آخرین نمونه آن محســوب میشود.گفتني است بهرام قاسمي، ســخنگوی وزارت امور خارجه، نیز درباره این اظهارات ستیزهجویانه جانشین ولیعهد عربســتان گفت: این اظهارات ســند گویایی برای ترویج تروریسم و پیگیری سیاستهای تنشساز و مخرب سعودیها در منطقه و مسائل ایران است. بهرام قاســمی با اشــاره به اینکه شــرایط کنونی منطقه مناسب طرح چنین تفکرات غیرسازندهای نیســت افزود: آنچه جمهوری اســلامی ایران در سالهای گذشته در کلام و عمل نشان داده، تلاش برای اســتفاده از نقاط مشترک جهت حصول به تفاهم و گشــودن باب همکاری با تمام کشورهای منطقه بوده و اینگونه اظهارات درحالیکه منطقه تنشآلود غرب آسیا بیش از هر منطقه دیگری به تفاهم و همکاری میان کشــورها نیازمند اســت، دور از خرد سیاســی و گامی نادرســت و خطایی راهبردی تلقی میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.