واکنش وزارت خارجه به اظهارات «میرکاظمی» علیه «ظریف»

Shargh - - دیپلماسی -

مركز ديپلماسي رســانهاي وزارت امورخارجه:

روابطعمومــي وزارت امور خارجــه به اظهارات مســعود میرکاظمــی، وزیر نفت دولت گذشــته و از مســئولان اصلــی ســتاد انتخاباتــی یکی از کاندیداهای ریاســتجمهوری، واکنش نشان داد و اظهــار کرد: «بیانات و تهدیــد این برادر ارجمند حــاوی تهمت و افترای آشــکار علیــه وزیر امور خارجه اســت که بر ادعاهای دروغ و گزارشهای مخــدوش بنا شــده و در ادامه اظهــارات خلاف واقع و مخل امنیت ملی اســت که در چهار سال اخیــر علیه دولــت و وزارت امــور خارجه بدون هیچ واهمهای توســط هممشربان سیاسی ایشان مطرح شده است».در ادامه این بیانیه آمده است: «وزیر محترم امور خارجه کــه مفتخر به دریافت عناوینی همچون «وزیــر عزیز »، «فرزند انقلاب »و «امین، غیور، شجاع، متدین» از سوی مقام معظم رهبــری در واکنش صریح معظم لــه به اینگونه افتراهــا بودهاند، به این گونه اظهارات و تهدیدات مغایــر با منافع ملــی و رهنمودهای رهبر معظم انقــلاب وقعی ننهــاده و بنا دارنــد در انتخابات سرنوشتســاز پیشرو، در چارچــوب منافع ملی به بیان و تشــریح «دستاوردهای سیاست خارجی جمهوری اســلامی ایران» پرداخته و بر اســاس آموزه قرآنی «و اذا مــروا بالغو مرو کراما»، از این ســخنان دروغ و اتهامات غیراخلاقی، بیاساس و رنگباخته عبور کنند .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.