خرسندی عربستان از رویکرد تند ترامپ در قبال ایران

Shargh - - دیپلماسی -

ايسنا:

عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان که به واشنگتن سفر کرده است، با تمجید از موضع سخت دولت ترامپ در قبال ایران، گفت: من فکر نمیکنم دولت آمریکا لفاظی کند.او در گفتوگو با خبرنگاران در سفارت کشورش در آمریکا، سفر آتی دونالد ترامپ، رئیسجمهــور آمریکا، به ریاض را تاریخی خواند و ادعا کرد: سفر ترامپ به عربستان نشــان میدهد آمریکا به عربســتان که همواره به دنبال تقویــت امنیت و ثبــات در منطقه و جهان اســت، احترام میگذارد.عــادل الجبیر در بخش دیگری از صحبتهایش از موضع سختتر دولت ترامــپ در قبال ایران تقدیر کــرد و گفت: من فکر نمیکنم این دولــت لفاظی کند. از نظر من دولت آمریکا گامهای اولیه را برای اینکه ایران را روشــن کند که رفتارش باید تغییر کند، برداشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.