خطوط هوایی ایران هدف جدید کنگره آمریکا

Shargh - - دیپلماسی -

ايســنا:

پایگاه خبری واشــنگتن فیری بیکن به رونوشــتی از یک قانــون جدید دســت پیدا کرده کــه نشــان میدهــد قانونگــذاران آمریکایی در حال بررســی روشهــای جدید بــرای جلوگیری از فعالیتهــای ماهانایــر و دیگر شــرکتهای هواپیمایی ایران هستند که واشنگتن در ادعاهای واهــی و خصمانه خود میگویــد از هواپیماهای مسافربری برای انتقال تسلیحات استفاده میکنند. رونوشــت این قانون پس از آن در اختیار اعضای ســنا قرار گرفته است که شــرکت هواپیماسازی بویینــگ با خطوط هوایی ایــران به توافق فروش هواپیمای مسافربری که ارزشی چندمیلیارددلاری دارد، دست پیدا کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.