حزب پاداش مپحاافظفه کار پی شبرایتارنیایروزان برتخا« بابترمحگلیزیت»

Shargh - - جهان -

روز پنجشــنبه و تنهــا پنــج هفته پیش از انتخابات سراســری زودهنگام بریتانیا، رأیدهنــدگان در انگلیس، ولز و اسکاتلند برای شــرکت در انتخابات محلی پــای صندوقهــای رأی رفتند؛ انتخاباتــی کــه تکلیف شــهردارهای برخــی از مهمترین شــهرهای بریتانیا را مشــخص میکنــد و محکی اســت برای ســنجش اقبال عمومی از احزاب اصلــی بریتانیــا در انتخابــات آتی این کشور. براســاس گزارشها در انگلیس و ولــز، محافظهکاران با اقبــال زیادی مواجــه شــدند که بــه گفتــه ناظران پاداش موضع ســفت و سخت دولت می درباره خروج از اتحادیه اروپا بوده اســت. با این حال اوضــاع برای حزب کارگر به رهبــری جرمی کوربین خراب بــود و این حزب کــه اصلیترین حزب مخالف اســت، کنترل برخی از حوزهها و رویهمرفته صد کرســی شــوراها را از دســت داده است؛ از جمله شکست در شورای گلاســکو پس از 4۰ سال. از دیگر سو حزب یوکیپ نیز که مانند حزب محافظهکار ضداتحادیه اروپا و هوادار پروپاقرص برگزیت اســت هم بهطور کامل آرای خود را از دست داد. متلاشیشــدن این حزب اگرچه اعضای این حزب را شگفتزده کرد اما آنطور کــه رهبر یوکیپ گفته اگر متلاشیشــدن این حزب به قیمت قویترشــدن حزب محافظهکار در پیشــبرد برنامههای برگزیت میشود، قربانیشدن ارزشمندی به شمار میرود.

نتیجــه انتخابــات محلــی چشــمانداز شــومی را پیــشروی حزب کارگر گذاشــته و به نظر میرســد محافظهکاران با بهرهگیری از کاهش حمایت عمومی از حــزب یوکیپ، آرای خود را در انتخابات عمومی آتی افزایش دهند. براســاس نتایجی که تا نیمههای روز گذشــته منتشر شد، محافظهکاران توانستند بیش از 11۰ کرسی شورای انگلیس را از آن خود کنند. این در حالی اســت که حزب کارگر 47 کرسی خود را در این منطقه از دســت داد. رویهمرفته محافظهکاران 1۹8 کرســی جدید را بهدست آوردند و حزب کارگر هم کنترل ســه شــورا و 143 کرسی را از دست داد. حزب محافظهکار برخلاف گذشــته، کنترل پنج شــورا را از آن خود کرد. امــا تعجببرانگیزترین نتایج مربوط به دو حوزه شــمال انگلســتان بود که حزب کارگر بهطور ســنتی کنترل کامل این شــوراها را برعهده داشت امــا اینبار این حزب محافظــهکار بود که اکثریــت آرا را از آن خود کرد. در ولز هم محافظهکاران 5۰ کرســی را به دســت آوردند و مستقلها 21 کرســی را. این در حالی اســت که حزب کارگر 74 کرسی را از دست داد امــا همچنان اکثریت مطلــق را در این منطقه دارد. نتایــج اخیر بهترین شــب محافظهکاران از ســال 2۰۰8 به این سو را رقم زد؛ یعنی زمانی که ایــن حزب توانســت پس از بیش از یک دهــه و در میانه بحران مالی در برابر حزب کارگر پیروز شــود. به نظر میرسد دیوید کامرون که با برگزاری همهپرســی درباره خــروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، فعالیت سیاســی خود را نابــود کرد، در نهایــت به دو نتیجه کلیدی دلخواهش رسید: متحدکردن حزب محافظهکار که ســالها بر ســر اتحادیــه اروپا چنددســته شــده بود و دیگــری از دور خارجکــردن حزب یوکیــپ. با این همه بــه باور برخی از تحلیلگران این استراتژی در بلندمدت بیخطر هم نخواهد بــود چراکه این احتمال وجــود دارد کــه با چرخش حزب محافظهکار بــه رهبری می به سوی راســت برای کسب آرای حزب یوکیپ، محافظهکارها آرای طرفداران لیبرال و مترقی خود را از دست دهند. در ایــن انتخابات بهطــور کلی تکلیف چهارهزار و 851 کرسی در 88 شورای محلی روشن شد. از این تعداد کرسی، دوهــزار و 37۰ کرســی )34 شــورا( متعلــق بــه انگلیــس، هــزار و 227 کرســی )32 شــورای محلی( مربوط به اســکاتلند و هــزارو 254 کرســی (22 شــورای محلی( متعلق به ولز اســت. در این انتخابات شش شهردار کلانشهر از جمله در منچستر و لیورپول و کمبریج برگزیده میشوند. نتیجه این انتخابــات تا حدود زیادی وزن احزاب سیاســی بریتانیا را در انتخابات سراســری هشــتم ژوئن برای کسب 65۰ کرســی مجلس عوام، مشخص خواهــد کرد. مجلس عوام حدود 15 روز پیش، با 522 رأی موافق در برابر 13 رأی مخالف، موافقتش را با پیشــنهاد غیرمنتظره ترزا می نخســتوزیر و رهبــر حزب محافظهکار بــرای برگزاری انتخابــات زودرس پارلمانی در هشــتم ژوئن آینده اعلام کرد. هماکنون از 65۰ کرسی مجلس عوام، حزب محافظهکار 33۰ کرســی، حزب کارگر 22۹ کرســی، حزب ملی اسکاتلند، 54 کرسی، حزب لیبرالدموکرات ۹ کرسی، حزب دموکراتیک وحدتطلب )ایرلند شمالی( هشت کرسی، حزب شین فین )ایرلند شمالی( چهار کرسی و حزب «پلاید کامری» (ولز( سه کرسی در اختیار دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.