اردوغان و موازنه قدرت

Shargh - - جهان -

افشــین غلامی:

بعــد از گــذار از مرحله ســوم نظریههای روابــط بینالملل، موضوعــی که همواره نوواقعگرایــان دارای قدرت منطقــهای و جهانی، به بیشترین نحو از آن استفاده میکنند «رویکرد تهاجمی» اســت. رویکرد تهاجمی با اســتفاده از این پارامتر که مــن در پی «دفاع مشــروع» هســتم، دکترین نظامی خــود را به ورای فضای حیاتی و موقعیت جغرافیایی خود به بهانــه مهار کانونهای بحران میبرد و در پی ســاختن هژمونی جدید است. حال با توجه به یورش هواپیماهای ترکیه به منطقه شــنگال در شمال عراق باید گفت هرگز اردوغان بعد از کودتا را نباید دستکم گرفت. توانایی آفندی او بهمراتب فراوانتر از قبل شده و او را وارد مرحله تــازهای از بلندپروازیهایش کرده اســت. یقینا اردوغان بازیگر خوبی اســت و خموچم دیالوگ و امتیازدهی و امتیازســتانی را خوب میداند و در بزنگاههــای تاریخــی، بیباکانــه معاملهگــری میکند؛ اما نباید نادیده بگیریم کــه او مأموریتی دارد و به دنبال رســیدن به آن مأموریت اســت و مسلما از آن کوتــاه نخواهد آمد مگر آنکــه او را از تخت به زیر بکشند. حال برای رســیدن به اهداف این مأموریت او تلاش کرده همه موانع ســخت را از پیــشرو بردارد و با پاکســازی عناصر نامطلوب از ســاحت سیاسی داخلــی ترکیه، بــه مدینه فاضله خود نزدیک شــود. اینجا دو موضوع قابل تأمل است؛ اول آنکه آیا جهان و غرب ســلطانی اردوغان را میپذیرنــد یا نه. دوم آیا فضای نیمهســکولار و نیمهاردوغانی داخل ترکیه در بلندمدت به او اجازه ماجراجویی را خواهند داد یا خیر. در مــورد اول باید گفت آمریکا و غرب و حتی روســیه بر مبنای مناســبات اقتصادی همواره ســعی کردهاند رابطه خــود با آقای اردوغان را با فرازوفرودهای وقت و ناوقــت حفظ کنند، امــا خیزش آرام و زیرپوســتی دوباره ناسیونالیسم در اروپا به علت تقابل بنیادگرایی اســلامی با مظاهر مدرنیته غربی ممکن است نتواند ســر ســازگاری با سیاســتهای کلان اردوغــان را در میانمدت داشــته باشد و در بلندمدت به تقابل جدی این دو اردوگاه و این دو همســایه بینجامد. در موضوع داخلــی هم اگــر گروههــای چــپ و جمهوریخواه ناراضی با سیاستهای اردوغان، یک هسته مبارزاتیسیاســی علیه حزب عدالت و توسعه به وجود آورند، کمااینکه امروز به صورت رســمی مخالفت خود را با نتایج انتخابات اعــلام کردهاند، احتمالا بتوانند در یک بازه زمانی از طریق فشــار اجتماعی، گسســتی در بین اردوغان و رأیدهندگان به وجود آورند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.