نخستین مقصدهاي خارجی ترامپ

Shargh - - جهان -

«دونالد ترامپ»، رئیسجمهوری آمریکا، در نخستین سفر خارجی خود اواخر ماه جاری میلادی به اســرائیل و عربستان ســفر میکند. به گزارش بیبیســی، تصمیم برای ســفر به اســرئیل تنها یک روز پس از دیدار ترامپ با «محمود عباس»، رئیس تشــکیلات خودگردان فلسطین، اعلام میشود؛ دیداری که طــی آن ترامپ وعده داده برای تســهیل روند صلح میان فلسطینیان و اسرائیل تلاش کند. رئیسجمهوری آمریکا گفت: «تحمل و بردباری سنگ زیربنای صلح است. برای همین است که امروز مفتخرم اعلام کنم نخســتین سفر خارجی من در مقام رئیسجمهور ایالات متحده به عربســتان سعودی، سپس اســرائیل و پس از آن به واتیکان خواهد بود». او سپس در اجلاس ســران گروه جی7 در سیسیل ایتالیا حضور مییابد. آنطور که کاخسفید اعلام کرده، ترامپ در جریان ســفر خود به اروپا همچنین در نشســت ناتو حاضر خواهد شد؛ پیمان آتلانتیک شمالی که در یکسال گذشته بارها مورد انتقاد او قرار گرفته و حتی «منسوخ و ناکارآمد» خوانده شده اســت. رئیسجمهوری آمریکا خبر این سفر را همزمان با امضای حکم حکومتی جدیدی اعلام کرد که طی آن به نهادهای مذهبی اجازه داده شــده آزادی بیشــتری برای ارائه خدمات خود براســاس باورهای دینیشان داشته باشند. گروههای حقوقبشری و نهادهای حمایت از حقوق دگرخواهان جنسی این تصمیم را محکوم کردهاند. در همین حال، «عادل الجبیر»، وزیر خارجه عربستان، مدعی شــد اینکه دونالد ترامپ، عربستان را بهعنوان اولین مقصد سفرهای خارجی خود انتخاب کرده، نشــاندهنده «نقش محوری عربســتان در جهان اسلام و کشورهای عربی» است. او گفت: ســفر رئیسجمهور آمریکا به عربستان نشان میدهد آمریکا برای عربستان که «همواره به دنبال تقویت امنیت و ثبات در منطقه و جهان است»، احترام قائل است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.