بازگشت حکمتیار به کابل

Shargh - - جهان -

به «قصاب کابل» شهرت داشــت؛ لقبی که به خاطر قتل شــمار کثیری از مردم این شــهر به او داده شــده است. حال همــراه با طرفدارانش وارد کابل شــده اســت. بــه گزارش دویچهوله، «گلبدین حکمتیار» پس از گذشــت 2۰ ســال و با کاروان نظامیاش که به سلاحهای سنگین مجهز بودند، روز پنجشــنبه وارد پایتخت افغانستان شــد. رهبر حزب اسلامی افغانســتان در جریان جنگ داخلی این کشور چند هفته تمام کابــل را به رگبار بســته بود و بر اثر این حمــلات هزاران نفر از شــهروندان کابل کشــته شــده بودند. گلبدین حکمتیار تنها پس از آنکه نامش از فهرست تروریســتهای ســازمان ملل حذف شــد، امکان بازگشت به افغانســتان را یافت. رهبر حزب اســلامی هفته گذشته در ولایت لغمان افغانستان، واقع در شــرق این کشور، ورود خود را به گســتره سیاست رســما اعلام کرد. او گفت افغانستان در شــرایط کنونی به یک دولت مرکزی نیرومند نیاز دارد؛ حال، با این هدف به پایتخت افغانســتان آمده اســت و قرار اســت با اشرف غنی، رئیسجمهور این کشــور، نیز دیدار و گفتوگو کند. حکمتیار پس از 2۰ ســال زندگی در مهاجرت، پاییز ســال گذشته با دولت افغانستان قرارداد صلح امضا کرد. عبدل حافظ، یکی از نمایندگان مجلس افغانســتان، معتقد است اگر حکمتیار میتوانست اهداف خود را از طریق جنگ تحقق بخشــد، هرگز به امضای قرارداد صلح تن نمیداد اما دولت افغانستان از طریق امضــای قــرارداد صلح با حکمتیار مایل اســت به طالبان پیام بدهد که صلح ممکن اســت. همچنین طالبان با اشاره به برنامههایش برای تشدید عملیات علیه نیروهای امنیتی افغانستان اعلام کرد عملیات بهاری خود را یکشنبه آغاز خواهد کرد. وزارت دفاع افغانستان نیز در پاسخ به این بیانیه اعلام کرد نیروهای امنیتی این کشور برای هرگونه عملیات جدید طالبان آمادهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.