توافق نمایندگان بغداد و واشنگتن بر سر آینده عراق

Shargh - - جهان -

منابع رســمی در واشــنگتن و بغداد از دیدارهای متعدد نمایندگان دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا و نمایندگان حیدر العبادی، نخستوزیر عراق، برای بررســی امکان باقیماندن نیروهای آمریکایی در عراق پــس از پایان جنگ علیه داعــش و نابودی این گروه تروریستی خبر دادند. به گزارش ایسنا، خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از این منابع که نام آنها را فاش نکرد، اعلام کرد مذاکرات میان واشــنگتن و بغداد در این زمینه ادامه دارد و دو کشــور درباره نیاز به حضور نیروهای آمریکایی در عراق در طولانیمدت برای حفظ امنیت این کشور توافق دارند. سایت «ایبیسینیوز» آمریــکا هدف از این مذاکــرات را باقیماندن نیروهای آمریکایی در داخل پایگاههای فعلی عراق دستکم در پنج پایگاه در منطقه موصل و در طول مرزهای عراق با سوریه اعلام کرد. درحالحاضر نزدیک به هفت هزار سرباز آمریکایی در عراق حضور دارند. انتشار این خبر در حالی است که دفتر نخستوزیری عراق در بیانیهای در واکنش به خبرهای منتشرشده دراینباره تأکید کرد درحالحاضــر نیروهای رزمی خارجی در این کشــور حضور ندارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.