شبزندهداری حامیان رهبر محبوس اپوزیسیون ونزوئلا

Shargh - - جهان -

در پی مطرحشــدن شــایعاتی دربــاره وضعیت سلامت رهبر محبوس اپوزیســیون ونزوئلا، حامیان و خانــواده «لئوپولدو لوپز» در ادامه اعتراضات خود بیرون زندانش برای دیدار با او شــب را صبح کردند. به گزارش ایســنا، بهنقل از خبرگزاری رویترز، پس از اینکه خبرنگاری در پیامــی در توییتر اعلام کرد لوپز بدون داشتن نشانههای حیاتی به بیمارستان منتقل شده است، همســر و مادر لوپز به بیمارستان نظامی در کاراکاس رفتــه و تمــام شــب را در مقابل زندان «رامو ورده»، محل حضور وی، بودند. همچنین وزیر خارجه مکزیک اعلام کرد هشــت کشــور آمریکای لاتیــن اقدامات مقامات ونزوئلا را به دلیل اســتفاده از زور علیه معترضان غیرنظامی محکوم میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.