رشد سریع بازار استفاده از پهپادها در جهان

Shargh - - جهان -

گزارش جدید نشــان میدهد تا سال 2۰22 بازار جهانــی پهپادها بــه 22.15 میلیارددلاری دســت مییابد که این رقم نشــان از افزایش 2۰.7 درصدی نسبت به سال 2۰15 دارد. گزارش ارائهشده از سوی مرکز آمارگیری امآرســی نشــان میدهد اســتفاده نظامــی از پهپادهــا در جهــان در حــال افزایــش اســت. همچنین اســتفاده از آنها در عملیات ایمنی عمومی ماننــد عملیات تحقیقاتی و امدادرســانی، ارائه خدمات پزشــکی، مدیریت موارد اورژانســی و آتشسوزی در جهان رو به گسترش است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.