عباس، حماس را تهدید کرد

Shargh - - جهان -

محمــود عباس، رئیــس تشــکیلات خودگردان فلســطین، تصریح کــرد: درحالیکه حمــاس باب دودســتگیها را گشوده اســت، ما ادامه همکاری با حمــاس را نمیپذیریم و من تصمیــم گرفتهام تا در همه آنچه با حمــاس در نوارغــزه انجام میدهم، بازنگری کنم. عباس گفت: من گامهای بیسابقهای اتخــاذ خواهم کرد و درحالحاضر آشــتیای وجود نــدارد. همچنین در نوزدهمیــن روز اعتصاب غذای اسیران فلسطینی، مسئولان اسرائیل دستوراتی را به بیمارســتانها برای آمادگی به منظور تغذیه اجباری اسیران اعتصاب غذاکرده دادهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.