آغاز زودهنگام انتخابات ریاستجمهوری کرهجنوبی

Shargh - - جهان -

کمیســیون انتخابات ملی کرهجنوبی در بیانیهای اعلام کرد: رأیدهندگان میتواننــد آرای زودهنگام خود را در حدود ســه هزارو 51۰ حوزه رأیگیری در سراســر این کشــور به صندوقها بیندازند. انتخابات ریاستجمهوری کرهجنوبی برای تاریخ ۹ می تعیین شده است اما مسئولان کمیسیون انتخابات به منظور رفاه حال کسانی که قصد ســفر و خروج از کشور را دارند اعلام کردند رأیدهنــدگان میتوانند زودتر از تاریخ مقرر آرای خود را به صندوقها بیندازند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.