آسانژ، کلینتون را «قصاب لیبی» خطاب کرد

Shargh - - جهان -

جولیــان آســانژ، بنیانگــذار ســایت افشــاگر ویکیلیکــس، در واکنــش بــه اظهــارات اخیــر هیــلاری کلینتون که ویکیلیکــس را «ویکیلیکس روســی» نامیده بــود، این نامــزد ســابق انتخابات ریاســتجمهوری آمریــکا از حــزب دموکــرات را «قصاب لیبی» خطاب کرد. هیلاری کلینتون ادعا کرد شکستش در انتخابات سال گذشته آمریکا در مقابل دونالد ترامپ به خاطر اظهارات جیمز کومی، رئیس افبیآی و کارهای ویکیلیکس بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.