مرزن تدعلرماینسشیبنفا راموطشعشدگما ننآم کظاومچوزنشیشهیستنندی هدایت تحصیلی امسال توصیهای است

Shargh - - آموزش - مسعود شکوهی

اینجا دبســتان «رشد» روســتای «گادکوه» در شهرستان ایذه اســت. بیشک یکی از صعبالعبورترین و دور از دســترسترین مناطق عشــایری خوزستان، روستای گادکوه اســت کــه در مــرز اســتان چهارمحالوبختیاری واقــع شــده و فاصله آن تــا نزدیکترین منطقــه حداقل یک شــبانهروز پیادهروی، آن هم در یک مســیر ســخت و کوهســتانی است. آنچه این روستا را از سایر مناطق متمایز میکند این است که با شروع فصل سرما و بهواسطه اولین بارش برف ارتباط این روستا با مناطق همجوار به طور کامل قطع میشود و هیچگونه اخبار و اطلاعاتی به این روستا و برعکس به بیرون مخابره نمیشــود؛ بنابراین اهالی روستا ناچارند مایحتاج خودشــان را تا قبل از شروع این وضعیت تأمین کنند. آموزگار مدرســه این روســتا یک نیروی بســته حمایتی است که از طرف یکی از شرکتهای طرف قرارداد با آموزشوپرورش به این منطقه اعزام شــده و با حقوقی ناچیز یا بهتر بگویم گاهی بدون حقوق و تنها از روی علاقه این مسئولیت را پذیرفته است. وی در فصل زمستان در کنار اهالی خونگرم و صمیمی روســتا زندگی میکند و به امر تعلیم و تربیت دانشآموزان محروم این منطقه میپردازد. برایــم از ماندن در ســرمای زیــر صفردرجــه و زندگی در چادری میگوید که روزها کلاس درســش است و شبها خوابگاهش. علیرغم جوانیاش دچار بیماریهای جسمی ناشی از تحمل زیاد سرما شده است. بچههای مدرسهاش را دوســت دارد، اما امکان ماندن در این روستا دیگر برایش وجود ندارد. از ابتدای ســال تحصیلی تا فروردین ماه فقط 400 هزار تومان دریافتی داشــته و شرایط اقتصادی که این روزها میگذراند، ناگزیر عزماو رااببرای رفتنفتنجزمککردهدهااست. میگوید: «باوجود اینکه مثل سایر معلمها از صبح شنبه تا غروب چهارشنبه در کلاس تدریس میکنم و حتی ماههایی از سال به دلیل برفگیرشدن جادهها و مسدودبودن مسیر، ناگزیرم هفتهها در این روســتا دور از خانواده خودم بمانم، اما نه حقوق مشــخصی دارم و نه مشخص هست زیر نظر کدام ارگان کار میکنم .»

انگیزهای که از دست میرود

متأســفانه هیچ خدمتی در این روستا صورت نگرفته و اهالــی صبور و کمتوقع این روســتا از امکانات اولیه جاده، برق و تلفــن محروماند. هرچند مردم این روســتا فرصت محرومیت را مغتنم شمرده و با کشت غلات و پرورش دام و طیور در خیلی از بخشها خودکفا شــدهاند، اما دغدغه این روزهایشان تحصیل کودکان معصومشان است. تنها خدمتی که به این روســتا شــده افتتاح یک مدرسه توسط آموزشوپرورش عشــایر خوزســتان و منطقه ایذه اســت که آن هم با نیروی بســته حمایتی تأمین شــده اســت. با وضعیت جغرافیایی موجود در این منطقه و سبک زندگی کوچنشــینی که اهالــی دارند و البته نبــود امکانات اولیه عبورومــرور، هیچ نیروی رســمیای قادر بــه همکاری و خدمت در این منطقه نیست.

معلم روســتای «گادکوه» از روزهای اولی میگوید که برای تدریس به ایــن مناطق آمده بود. ســربازمعلم بود. بعد از تمامشــدن سربازیاش با وجود داشتن حرفه دیگر، بــه دلیل علاقهای کــه به حال و هــوای درس و کلاس و مدرسه پیدا کرده بود، شــغل معلمی را برای ادامه مسیر زندگیاش انتخــاب میکند امــا شــرایط جغرافیایی این منطقه از یکسو و شرایط اقتصادی و مبهمبودن آیندهاش، تمــام انگیزهاش را برای ماندن و ادامهدادن گرفته اســت. میگوید: «با هزینه خودمان رفتهایم و خواندهایم و تجربه کســب کردهایم. ســختیهای زیادی را تحمل میکنیم و حالا آموزشوپرورش به دنبال گرفتن افراد جدید اســت تا با آزمــون بیایند و تدریس کنند. هیچکســی به این مناطق نمیآیــد حداقــل انتظارمان این اســت کــه روی خود ما ســرمایهگذاری و جذبمان کنند. ســال تحصیلی را که به پایان میرســانیم، نمیدانیم سرنوشتمان چه میشود. با وجود این ســختیها، اگر شــرایط کمی بهتر میشد، واقعا میماندم و تدریــس میکردم؛ اما الان شــرایط اقتصادی اجازه نمیدهد بمانم .»

مهمترین دغدغه آقامعلم مرزنشین

از ابتدای ســال تحصیلی تاکنون سه جا با اهالی کوچ کرده است تا مبادا دانشآموزانش از درس عقب بمانند. از حال و روز معلمهایی میگوید که در مناطق صعبالعبور تدریس میکنند. «در این مناطق عشــایری کســی ســواد خواندن و نوشــتن ندارد و وقتی به آینده دانشآموزانم در ایــن مناطق فکر میکنم که میتوانند بخوانند و بنویســند و برای خودشــان کسی شــوند لذت عمیقی همه وجودم را میگیرد؛ اما شــرایط شــغل معلمی در این نوع مناطق جغرافیایــی روح آدم را آزرده میکنــد». یکی از مهمترین دغدغه این روزهای آقای معلم وضعیت تغذیه و پوشاک دانشآموزانش اســت. پیش از این برای این دانشآموزان تغذیههایی میرســید که دیگر نیســت. میگوید: «بیشتر بچههای اینجا دچار ســوءتغذیه هســتند. دانشآموز من صبح نان خشــک میخــورد و بــه کلاس میآید تا درس یاد بگیرد و من بیــن کلاس میبینم که کاملا ضعف کرده و نمیتوانــد به درس من گوش دهــد. این صحنهها آزارم میدهد و دلم میخواهد برایشان کاری کنم، اما افسوس.» از روزهــای برفی میگوید که دانشآمــوزش حتی لباس گرم برای پوشــیدن نــدارد و در کلاس مدام میلرزد. گلایه فرهنگیان از شــرایط مالی و میزان حقوقها بحث تازهای نیســت و این قشــر تقریبا در تمام دولتهــا مظلوم واقع شــده است، اما شــرایط برای همه معلمان یکسان نیست همانطور که شــرایط تحصیل برای همــه دانشآموزان یکسان نیست. در شرایطی که مناطق مرزی کشور بیشترین بــار فقر و محرومیــت را تحمل میکنند و از ســوی دیگر حســاسترین نقاط جغرافیایی کشــور به لحــاظ امنیتی هستند، توجه به کیفیت آموزش و تحصیل در این مناطق، از الزامات توســعه و عدالت آموزشــی در کشــور اســت. مناطق مرزی کشــور صرفا مبادی ورود و خروج نیســتند، بلکه دروازههای امنیت جغرافیایی، سیاســی، اقتصادی و فرهنگی هر کشوری هســتند. مدتهاست که جای خالی روشهای انگیزشی برای ماندن معلمان در مرزهای کشور و مناطق صعبالعبور و محروم در نظام آموزشوپرورش دیده میشــود. پیامد این کمتوجهی افزایش بازماندگی از تحصیل برای کودکانی اســت که شوق یادگیری دارند، اما معلم و کلاســی برای آموختن ندارنــد و در نهایت همین منشــأ آسیبهای اجتماعی است که این روزها در مرزهای کشور شاهد آن هستیم.

مهـــــمترین هــــدف هـــدایت تحصیلی- شــغلی کمک به طراحی مســیر زندگی دانشآمــوزان با توجه بــه کســب شایســتگیهای فــردی و اجتماعــی از دوره پیــش دبســتانی تا دوره متوســطه دوم اســت. هدف این اســت که فرد به یــک هویت تمامعیار در تمامــی حوزههای بهداشــت روان، تحصیل و طرحریزی شــغلی دســت یابد و بتواند انتخــاب آگاهانه و آزادانه در تمامی مراحل زندگی داشــته باشد. در سند تحول بنیادین آموزشوپرورش راهکارهــای ‪-21 3‬و ‪-21 4‬دقیقــا به موضوع طراحی نظــام جامع هدایت تحصیلــی و مشــاوره پرداخته شــده اســت و تأکید ایــن دو راهــکار نیز به استعداد، رغبت، توانایی دانشآموزان از یکســو و بهرهگیری از توان مربی و معلم تأکید شــده است. ما یک پروسه 11ســاله برای اجرائیکردن نظام جامع هدایت تحصیلی – شــغلی پیشبینی کردهایم که الان دو ســال از آن گذشته اســت و مهمترین اقدامــات ما در این دو ســال تهیه الگــوی جامع هدایت تحصیلی-شــغلی و زیرســاختهای ســختافزاری و نرمافــزاری بود. در 9 ســال باقیمانده بهدنبــال آموزش مدیــران، معلمان و اولیــا به صورت مســتمر بــرای دســتیابی همهجانبه دانشآمــوزان به شــناخت از خود و محیط تحصیلی – شــغلی هســتیم که الان هم کار شــروع شــده اســت. مراحــل اجرائی هدایــت تحصیلی – شغلی در دو بعد فرایندی و عملیاتی انجام میشــود که در بعــد فرایندی آمــوزش دســتاندرکاران حــوزه هدایــت تحصیلی- شــغلی )اعم از اعضــای کمیته، مشــاوران، مدیران و دانشآموزان( در دستور کار قرار گرفته است. در درس تفکر و سبک زندگی و فصل نهم کتــاب کار و فناوری این امر در قالب فعالیتهای مستمر آموزشی انجام میشــود. در بعــد عملیاتی نیز هماکنون سامانه همگام فعال شده و دانشآموزان، معلمان، اولیا و مشاوران نسبت به تکمیل فرمهای مربوطه اقدام میکنند. ســامانه هدایــت تحصیلی – شــغلی در پورتال «همــگام» فعال اســت که دارای دو بخش: آزمونهای مشــاورهای و بخش دیگــر مربوط به هدایت تحصیلی است که شامل نمونه برگهــای هدایت تحصیلی اســت و همه دانشآموزان و اولیا و مشــاوران و معلمــان با دریافت کد کاربری و رمز عبور امکان تکمیــل فرمهای مربوطه را دارنــد. درنهایت فرم شــماره 6 که بهعنوان فرم توصیهنامه و فرم شماره 7 بهعنــوان فرم انتخاب رشــته نهایی صــادر و در اختیار دانشآموزان و اولیا قــرار میگیــرد. کمیتهــای هدایت تحصیلی-شــغلی در ســطح ســتاد تا مدرســه با هــدف تصمیمســازی و تصمیمگیــری بــرای کمــک بــه انتخاب مناســبترین رشته تحصیلی دانشآموزان متناسب با بازار کار، توان و رغبت فعال شــده اســت. از جمله اهداف دیگــر این کمیته ایجــاد تدابیر لازم بــرای تهیــه محتوای آموزشــی، ســازماندهی نیروی انســانی موردنیاز و توجــه دانشآمــوزان و اولیا اســت. هدایــت شــغلی–تحصیلی رابطــه تنگاتنگی با توســعه متوازن شاخهها و رشــتههای تحصیلی دارد که همان درواقع توجه به نیاز شــغلی کشــور و درنظرگرفتن محدودیتهای رشــتهای در ســطح منطقــه اســت کــه ما هم بهعنوان یک اصل بــر آن توجه داریم. تدوین آمایش شــغلی کشــور و تأمین اســتانداردهای لازم برای رشــته فنی و مهارتــی جزء اهداف مــا برای جلب رضایت دانشآموزان و رغبت آنان برای ورود به این رشتهها و زمینههاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.