رسانه ممنوع

Shargh - - رسانه -

هرچند به نظر میرسد فیلتربودن توییتر سبب میشود نحوه استفاده از آن محدودتر باشــد و کمتر بهعنوان رسانه رسمی از آن استفاده شود؛ اما در رویکردی عجیب، این رســانه فیلترشــده از ســوی بزرگان نظام و همچنین برخی از وزرای دولت، افراد اصولگرا و... مورد توجه و استفاده قرار میگیرد و راهی برای برقراری ارتباط با مخاطبان اســت. طرفداران محمدباقر قالیباف در این شــبکه اجتماعی حضور گستردهای دارند؛ اما خود او شناسه کاربری ندارد. از سوی دیگر هم مصطفی میرسلیم و هم هاشمیطبا در این مدت بارها با توییتها و جملات خود، اعتراضهایی را که داشــتهاند، مطرح کردهاند؛ هاشمیطبا درباره سوءمدیریت یکی از نامزدها که منجر به مرگ هفت تماشاگر فوتبال در ورزشگاه آزادی شد، نوشــت. میرســلیم نیز با توییتی حضور خود را در این شبکه اجتماعی اعلام کــرد. پیش از تأیید نهایی اســامی نامزدهای ریاســتجمهوری، محمود احمدینژاد نیز حســاب کاربری خود را به انگلیســی راهاندازی کرده بود که اکنون بلااســتفاده مانده است. از سوی دیگر، دکتر داوری، تئوریســین طرفداران احمدینژاد نیز حضور فعالی در این رســانه دارد. حجتالاســلام ابراهیم رئیســی و طرفدارانش با عنوان خادمالرضا نیز دربــاره برخــی اتفاقات در توییتر واکنش نشــان میدهنــد؛ مثلا درباره دیــدار نماینده پوتین یا جمهوری تاتارســتان با ایشــان؛ مجموعهای از عکسها و تبلیغات انتخاباتی ایشــان نیز از این شبکه اجتماعی ممکن میشــود. محســن رضایی که این دوره کاندیدا نشده است، در این مدت بارها ایدههــای اقتصادی خود را مطرح کرده اســت. تعداد فالوئرهای نامزدهای ریاستجمهوری این شبکه اجتماعی هر روز بیشتر میشوند.

هشتگها

درحالحاضر، برخی اتفاقاتی که در این شبکه اجتماعی رخ میدهد، بهســرعت با واکنش رســانههای رســمی و تیمهای تبلیغاتی نامزدها روبهرو میشــود. بــا وجود محدودیت کاراکتر در این رســانه، ســرعت اطلاعرسانی در آن بالاست. کوچکترین موضوعی از سوی کاربران رصد و نســبت به آن واکنش نشان داده میشــود؛ در زمان مناظرهها، پخش پیامهای تبلیغاتی، برنامههای زنده و برنامههای پخششــده، بهسرعت نظــرات خود را مطــرح میکنند و به بحــث و تبادل نظــر میپردازند. اســتفاده از هشتگها از سوی تیم رسانهای نامزدها بهشدت رایج است. اصلاحطلبان که نامزد مشخص آنها روحانی است و درعینحال حمایت از جهانگیری رانیز مدنظر دارند، از چند هشــتگ بیشتر استفاده میکنند: #تغییرات_ملموس و تــا 1400 با روحانی_جهانگیری. وقتی مســائلی مطرح میشــود کــه کاربران میخواهند نســبت به آن واکنش نشــان دهند نیز منتظر تیم رسانهای نامزدی نمیشوند؛ مثلا چند نمونه درباره محمدباقر قالیباف رخ داده اســت که نســبت به برخی تشابه ایدهها از ســوی وی و افراد دیگر، با واکنش شــدید مخاطبان روبهرو شده و حتی در لحظاتی ترند هم شــده اســت. برخی، ایدههای ایشــان را برگرفته از هیلاری کلینتون، روحانی و حتی مصر میدانند؛ مثلا ایده – چهار درصد و 96 درصد – را برگرفته از ایده جنبش والاســتریت – یک درصد و 99 درصد – میدانند. اســتفاده از مترجم همزمان برای ناشنوایان را برگفته از روحانی و... میدانند.

نحوه استفاده

در ایــن میان، مســائل دیگــری نیز مطرح اســت؛ کاربــران درباره استفاده از مطالبشان در شبکههای فارسیزبان خارج از کشور ناراحت و بهشــدت با این ماجرا مخالف هســتند. آنان معتقدند نظرات خود را بــرای هموطنان ایرانی و با برخی چارچوبهای خاص کشــور، مطرح میکنند و هنگامی که از رسانهها و تلویزیونهای خارج از کشور مطرح میشــود، باعث برخی مشــکلات میشــود. هرچند توییتر نیز قوانینی بــرای کپیرایت و حق اســتفاده از این توییتها دارند که آن رســانهها ناگزیرند از آن اســتفاده کنند. رسانه فیلترشده توییتر در روزهای منتهی به انتخابات 96، روزهــای پرماجرایی را میگذراند و در برخی اتفاقات، نقش تأثیرگذاری داشته اســت. شاید یکی از سادهترین و دمدستیترین آنها، توضیحی بود که مجری برنامه ناگزیر شد درباره استفاده از هدفون در هنگام مناظره بدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.