پيشنويس

Shargh - - رسانه -

ماده 62 پیشنویس سازمان رسانهای که لایحه آن در دولت در دست بررســی است، به موضوع هیئتهای بدوی و تکلیف آنها در رسیدگی به پروندهها میپردازد. در این ماده، هیئت بدوی مکلف شــده به موارد زیر رسیدگی کند: الف - شکایت شاکی؛ ب - اعلام تخلف از مراجع قضائی - اداری؛ ج - اعلام تخلف از طرف هیئتمدیره، شورایعالی و رئیس کل؛ د - شکایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ ه - تخلفات مشهودی که به نظر اعضاء هیئت رسیده است.

ماده 6۳ این پیشنویس نیــز میگوید که در صورت اعتراض هر یک از طرفین شــکایت به رأی هیئت بدوی، پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیئت تجدیدنظر استان ارجاع میشود.

ماده 64 – هر یک از هیئتهای بدوی استان علاوه بر اینکه مسؤولیت رســیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای روزنامهنگاران را بهعهده دارند، مراجعــی صلاحیتدار در اعلام نظر کارشناســی و تخصصی به مراجع ذیصلاح قضائی نیز هستند.

مــاده 6۵ – هر یک از هیئتهــای بدوی میتوانند در امر رســیدگی به تخلفــات صنفی و حرفــهای موضوع این قانون نظرات کارشناســی کمیسیونهای تخصصی - مشورتی سازمان استان مربوطه را درخواست کنند. کمیسیونهای مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز نظرات کارشناسی خود را در اختیار هیئتهای بدوی قرار دهند.

ماده 66 - به منظور رسیدگی مجدد به پروندههائی که پس از صدور رأی هیئتهای بدوی مورد اعتراض هر یک از طرفین قرار گیرد، هیئتی به نام هیئت تجدیدنظر استان با ترکیب زیر در محل سازمان استان در مرکز استان تشکیل میگردد: الف - یک نفر از قضات دادگاههای تجدیدنظر اســتان و آشــنا به حقوق رسانه با معرفی رئیس کل دادگستری استان؛ ب - یک روزنامهنگار به انتخاب مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان؛ ج - دو عضو هیئتمدیره سازمان استان به انتخاب این هیئت؛ د - یــک روزنامهنگار بــه انتخاب مجمع نمایندگان اســتان در مجلس شورای اسلامی.

تبصره 1: افراد موضوع این ماده در نخستین جلسه، یک نفر را از میان خود بهعنوان رئیس هیئت انتخاب میکنند.

تبصره2: اعضای روزنامهنگار این هیئت میبایســت حداقل پنج سال سابقه فعالیت در حرفه روزنامهنگاری داشته باشند.

تبصره ۳: اعضای این هیئت توســط رئیس ســازمان استان معرفی و حکم آنان توســط رئیس کل صادر خواهد شد و تغییر یا عزل آنان قبل از انقضای مدت چهار سال با مراجع معرفیکننده خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.