به یا میانِبرنیاهه224نوی ان رداستسایندسهداربایرهمتخاوب اتهریانسوتزجماهورمییدواریم

Shargh - - هنر -

شــرق:

224 نفــر از داستاننویســان ایــران درخصــوص انتخابات ریاســتجمهوری دوره دوازدهم بیانیهای صادر کردند. در این بیانیه آمده اســت: «اینک که به پایان کارِ دولتِ یازدهم به ریاســت جناب آقای حســن روحانی رســیدهایم و انتخابی دیگر در پیش اســت، ما داستاننویسانی که ناممان در ذیل این نامه آمده است، لازم میدانیم برآوردمان را از چهار سال ریاستجمهوری ایشان به دست دهیم، تا مگر پرتویی افکنده باشــیم بر راه طیشــده و بخش مهمی از آنچه بر کار نوشــتن و نشــر و احیانا آنچه بر فرهنگمان گذشــت در این چهار ســال، و نیز دشواریهایی که برای طی مســیرِ آینده همچنان با آنها رودرروییم». در ادامه این بیانیه ضمن اشــاره به وضعیت نشر در چهار سال ریاســتجمهوری دکتر حسن روحانی میخوانیم: «در اوایل ســال ۹2، که جناب روحانی دولت یازدهم را به دست گرفتند، نویســندگان از جمله قشرهایی بودند که خســته و فرسوده از همه مصائبی که در هشتســال پیش از آن بر سرِ خودشان و کتابهاشان و نیز بر همه جوانبِ فرهنگی/ اقتصادی کشورشان آمده بود، با امید به ســرِکارآمدن دولتی فرهنگی، کارآمد، و همهجانبهنگر اغلبشان به پیشــباز این دولت رفتند و نهفقط با رأیدادن، که بسیاریشان حتا با نوشتن و گفتن و هرآنچه که میتوانستند، با ایشان همراه و همدل شــدند؛ بهخصوص که جناب آقای روحانی وعده گشایشهای بسیار در عرصــه فرهنگ میداد و زبانش در ایــن عرصه از جنس فرهنگ بــود. انصاف هم باید داد که در این چهار ســال هــم )چه در زمان وزارت آقای جنتی و چه اکنون در زمان وزارت آقای صالحیامیری(، بســیاری از کتابهایی که پیش از آن با مانع سانســور مواجه بودند، مجوز گرفتنــد و فرصتهای بیشتری برای اهــل فرهنگ و هنر در همه عرصههای مربوط فراهم گشــت؛ نشــانههایش هم نشر بیشتر کتابها و فروش کلی بیشتر آنهــا بود، چنانکه در حوزههای دیگر فرهنگی مربوط به وزارت ارشــاد هم چنین بــود. به گمان ما اما این فقط بهفعلیتدرآوردن بخش متوقفمانــده فرهنگ و بهخصوص عرصه نشــرمان بود، و نه عمل به وعــده رئیسجمهور محترم برای رفتار مشابه با مطبوعات در حوزه کتاب، و مهمتر از آن اعتماد به اهل فرهنگ و سپردن مسئولیتهای مربوط به نشر و ترویجِ کارهاشان به خودشــان. گرچه تساهل مســئولان فرهنگی دولتِ یازدهم توانست چراغِ روبهخاموشی فرهنگ را روشن نگه دارد و امید به کار فرهنگی بهدور از منع و مانعهای دولتی و نظارتی را در دل اهل فرهنگ زنده کند، اما متأسفانه هنوز هم سایه این نظارتها و منعها بهکلی از سر فرهنگ و بهخصوص ادبیاتمان برداشــته نشــده و هنوز هم بخشِ زیادی از بودجه ملی و فرهنگیمان صرف مانعتراشــیدن و سانسور کتابهــا و تولیــدات فرهنگیمان میشــود. پایینماندن شــمارگان کتابها، بهخصــوص کتابهای تألیفی، زنگخطرِ افول تولید ادبی و پژوهشــی را در ســالهای آتی به صدا درآورده است و هنوز نوشتن و ترجمهکردن و نشــر کاری مخاطرهآمیز اســت و نه نوعی راهورسم برای زندگی و تاش برای اعتای فرهنگی کشــور». امضاکنندگان در ادامه ابراز امیدواری کردهاند با انتخاب دوباره حســن روحانی موارد زیر تحقق یابد:

۱ـ چنانکه وعده رئیسجمهور محترم در سال ۹2 بوده، نشر کتاب هم همچون نشر مطبوعات، محتاج مجوزِ پیش از چاپ و نشر نباشد. این کار حتما در جهت تحقق منشــور شــهروندی ارائهشده از طرف رئیسجمهــور محترم خواهد بود کــه بهخصوص در مواد 2۶ و 2۷ آن حق آزادی اندیشــه و آزادی بیان، در چارچوب قانون، بهصراحت تضمین شده است.

2ـ پیوستن به معاهده جهانی معروف به کپیرایت برای کمک به نظاممندشدن نشر و حمایت از ارتباطِ درستتر نشر ایران با جهان.

۳ـ گذاشــتن واحدهای درسی مختصِ کتابخوانی و بهخصوص ادبیاتخوانــی در مدارس و دانشــگاهها، و ترغیــب دانشآموزان و دانشــجویان به تحقیق در میان کتابها بهجای سوقدادنشــان به حفظکردن متون برای کسب نمرههای بالاتر.

4ـ توجه ویژه به نویســندگانی که ســالها برای ادبیات و فرهنگ کشــورمان قلم زدهاند، با انتشــار بیقیدوشــرط کتابهاشــان و نیز برقــراری حقوق معنوی و مادی برای ایشــان )از جمله باید به منع انتشار سه کتاب آقای دولتآبادی درحالحاضر اشاره کرد، به سلیقه و نظر کسانی با عمری احتمالا کمتر از نیمِسالهایی که ایشان در این کشور و برای فرهنگش قلم زدهاند(.

5ـ احــداث کتابخانههای متعدد و متناســب با شــأن فرهنگی و جمعیت حالحاضر کشــور، تا مبادا کسانی به دلیل کمبودهای مالی از خواندن )که روشــنای زندگی و دلیل و طریق درستزیستن است(، محروم مانده باشند.

۶ـ برداشتن موانع برگزاری جوایزِ خصوصی و مراسم و جلسات و مانند اینها، و درعوض دراختیارگذاشــتن امکاناتِ عمومی در اختیار دولت به بخش خصوصی برای انجام این امور.

۷ـ و آخــر و در یــک کام، اعتمــاد بــه اهــل فرهنــگ و یــار و همراهشانشــدن و ساختن بستر برای فعالیتهاشان، بهجای راهنما و بزرگتر و ناظرشانشدن.

ایــن نامه بــه امضای نویســندگانی چــون احمد اخوت، شــیوا ارسطویی، میترا الیاتی، شبنم بزرگی، شاپور بهیان، احمد پوری، مریم حســینیان، ابوتراب خسروی، امیرحسین خورشــیدفر، حافظ خیاوی، بلقیس ســلیمانی، حسین ســناپور، محمدحسن شهســواری، امین فقیری، سیاوش گلشیری، حدیث لزرغامی، حسن محمودی، جمال میرصادقی، مهدی یزدانیخرم و... رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.