نقاشیهای هادی فراهانی بعد از 25 سال در گالری گلستان

Shargh - - هنر -

شــرق:

مجموعــهای از تازهتریــن نقاشــیهای هــادی فراهانی، هنرمندی که سالها مقیم کانادا بود، بعد از 25 سال، عصر جمعه، ۱5 اردیبهشت در گالری گلستان به نمایش درمیآید.

هــادی فراهانی که در ســال ۱۳۶۷ در مــوزه هنرهای معاصر تهران و در ســالهای ۱۳۷۱ و ۱۳۷2 در گالری گلستان آثارش را به صورت انفرادی به تماشا گذاشته بود، جدیدترین نقاشیهای خود را در گالری گلستان ارائه میکند.

«صورتش بیرون و معنیش اندرون» عنوان این نمایشــگاه است کــه برگرفته از مصرعــی از مثنوی مولاناســت؛ فراهانی میگوید: «بهعنــوان هنرمند و انســانی که زاده ایــران و وارث یک فرهنگ و تاریخ باستانی است، موضوع هویت، تفکر و دروننگری و تقابل یک فرهنگ و تفکر باســتانی با دوران مدرنی که در آن بهسر میبریم؛ چه در ابعاد انســانی آن و چه در عرصــه فرهنگی و تاریخیاش، همیشه در ذهن من و بهتبع آن در آثار من حضور چشمگیر داشته اســت. موضوع اولین نمایشــگاه مــن در موزه هنرهــای معاصر تهران و بعد در گالری گلســتان، ترکیب شــخصیتهای برگرفته از نقاشــیهای مینیاتور ایرانی با عناصر دنیــای مدرن و چالشهای حاصل از این همنشــینی بود. در نمایشــگاه بعــدی من در گالری گلســتان، اینبار نوبت پهلوان زورخانه بــود که با تضادهای دنیای مدرن دســتوپنجه نرم کند. نمایشــگاه تازه من نیز درواقع ادامه همان موضوع اســت، ولــی اینبار با اســتفاده از اشــعار مثنوی، شــخصیتهای قاجاری و تلفیق آنها با نمادهای مدرن پزشکی و علم آناتومی و کالبدشناسی. آنچه این نمایشگاه را از نمایشگاههای پیشــین من در ایران متمایز میکند، وقفه 25 ســالهای اســت که بهواســطه عدم حضور من در ایران میان آخرین نمایشــگاهها رخ داد و همچنین جایگزینشــدن تعداد قابلتوجهی از موهای سیاه من با موهای سپید.»

فراهانی که تا ســال ۱۳۷2 در فضای هنــری و مطبوعاتی ایران حضور فعالانه داشــت، مدتی بعد راهی کانادا شد و فعالیتهای خود را در آنجا در سطح گستردهتری ادامه داد. طراحیهای هادی فراهانی در ســالهای دور از ایران بهطور مســتمر در رســانههای معتبری مانند نیویورکتایمز، والاستریت ژورنال، لسآنجلستایمز، اینترنشنال هرالدتریبیون و... به چاپ رسیده و در مسابقات مختلف جهانی جوایز متعددی را دریافت کرده است.

آخریــن حضــور فراهانــی در صحنــه هنــری ایــران نمایش مجموعــهای از طراحیهــا و تصویرســازیهای او در نشــریات بینالمللی بود که در ســال ۱۳۸۷ ابتدا در خانــه هنرمندان ایران در تهران و ســپس در گالری نقــش خانه اصفهان و موزه هنرهای معاصر شــهر اصفهان و همچنین در مرکز فرهنگی - هنری شهر بروجرد برگزار شد.

نمایشــگاه روز جمعه گالری گلســتان آغاز دوباره فعالیتهای هنری فراهانی در ایران اســت. گالری گلستان تا بیستم اردیبهشت میزبــان نقاشــیهای هادی فراهانــی اســت و در دروس، خیابان کماسایی، شماره ۳4 قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.