همه به دنبال یك کتاب بیشتر

Shargh - - هنر -

شــرق:

ســیاُمین نمایشــگاه بینالمللی کتاب تهــران با شــعار «یک کتــاب بیشــتر بخوانیم» این روزهــا در مجموعه شــهر آفتاب در حــال برگزاري است و عاقهمندان براي حضور در این نمایشگاه از گروههاي سني مختلف به دنبال اثبات کتابخواني برآمدهاند و این را ميشود بنابر اقبال عمومي اعام کــرد که حتي 40 درصد مخاطبان این نمایشــگاه از شهرســتانهاي دورونزدیــك به پایتخــت آمدهاند. ازدحام جمعیت و اســتقبال پرشــور نسل جوان از نمایشگاه کتاب تهران، فرصت خوبی را برای برقراری ارتبــاط بــا جامعه فرهیختــه ایرانــی بهخصوص قشــر جوان تحصیلکرده با ناشــران و نویســندگان کتابهــای مختلف فراهــم میکند. در نخســتین نشست خبری در ســیامین نمایشگاه کتاب تهران، مهدی اسماعیلی، معاون اجرائی، از خالیبودن 50 غرفه واگذارشده به ناشران در روزهای نخست خبر داد و گفت: این غرفهها به ناشــران جامانده واگذار شــد. بنا بر این گفتهها، در حوزه نشر بینالملل ۱40 ناشــر خارجی از 42 کشــور و دو هزار و ۶۶0 ناشر و نمایندگی داخلی درهزارو ۸50 غرفه مستقر هستند. این نمایشــگاه از ۱۳ تا 2۳ اردیبهشت در مجموعه نمایشگاهی شــهر آفتاب برگزار میشود. مجموعه شــهر آفتاب در اتوبان خلیجفــارس، روبهروی حرم مطهر امامخمینی)ره( قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.