نقد رویکرد صداوسیما درباره پخشنکردن «ربنا»

Shargh - - هنر -

شرق: در دومین مناظره نامزدهــای انتخاباتــی، حجــت الاســام حســن روحانــی در نقد ســخنان محمدباقر قالیباف، نسبت بــه رویکــرد صداوســیما درباره پخشنکردن دعای ربنا انتقاد کرد. به گزارش ایسنا، انتقاد حســن روحانی از صداوسیما در بخش اول مناظره و در پاسخ پرسشی که مجری از قالیباف پرسید، شکل گرفت؛ مبنی بر اینکه «چگونه میتوان بر شتاب رشد علمی و افزایش کیفیت نظام آموزشی افزود و جایگاه علمی کشور را در عرصه جهانی ارتقا بخشید؟». روحانی، نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری، در بخشــی از سخنان خود اظهار کرد: «وقتی از اینکه دعــای ماه رمضان و ربنایی که مردم به آن عاقهمندنــد را پخش کنیم، ابا داریم و پخش نمیکنیم، چطور میتوانیم به فکر تعالی علم و فرهنگ باشیم .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.