تغییر موضع اتحادیه اروپا

Shargh - - اقتصاد - ولیالله سیف رئیس کل بانک مرکزی

چهارمیــن همایش تجاری – بانكــی ایران و اروپا روزهای 9 و 10 اردیبهشت 139٦ در تهران برگزار شد. در پــی ابتكار بانک مرکزی و توافــق با برگزارکنندگان )همایــش جهانــی هفته فاینانــس اروپا( قرار شــد ســالی دو بار بانكداران، شــرکتهای بیمه صادراتی، شــرکتهای خدمات مالــی و نماینــدگان بانکهای مرکزی اروپایی با طرفهای ایرانی خود دور هم جمع شوند و ضمن بررســی فرصتهای تجاری در جهت رفع موانع تبــادلات بانكی و تجاری خــود با یكدیگر گفتوگو و راهحلجویی کنند.

همایــش اول در نوامبــر 201٥ در فرانكفــورت، همایــش دوم در اســفند 139٤ )مــارس 201٦( در تهران، همایش ســوم در نوامبر 201٦ در فرانكفورت و همایش چهارم اوایل هفتــه جاری در تهران برگزار شــد. در این همایش، 3٥ بانک و مؤسسه اروپایی، از جمله نمایندگان بانکها و مؤسسات مالی، بیمههای صادراتی، شــرکتهای بزرگ حسابرسی، نهاد نظارتی بانكــی آلمان )بافین(، بانک مرکــزی آلمان و نماینده اتحادیه اروپا شرکت کردند. برگزاری سطح بالای این همایش در قالب 10 ســخنرانی کلیــدی و هفت پنل تخصصی اثر بســیار مثبتی بر فعالان اقتصادی داخل کشــور و میهمانان خارجی برجای گذاشــت. انتخاب دقیق مخاطبان همایش و پوشــش خوب رســانهای این رویداد مهم اثر مثبتی هم بر بازار ســرمایه داشت، بهگونهای که همزمان با برگزاری همایش برای سهام بانکها صف خرید تشكیل شد. ارزیابی صاحبنظران این اســت که برگزاری این رویــداد در ماههای پایانی دولــت یازدهم و حضور گســترده اروپاییهــا، بیانگر قدرت دیپلماســی بانكی و اقتصادی دولت اســت و نشــان میدهد موفقیتهای بینالمللی ایجادشــده، بــا هدایت بانک مرکــزی جمهوری اســلامی ایران از سوی بانكداران ایرانی برای حصول به نتایج ملموس پیگیری میشــود. حضور بــرادران عزیزم جناب آقای دکتــر ظریف، وزیر محترم امــور خارجه و جناب آقای دکتر آخوندی، وزیر محترم راه و شهرســازی که هردو از صاحبنظران و حامیان جدی این دیپلماسی بانكی و اقتصادی بهویژه پــس از برجام بودهاند نیز بر غنای همایش افــزود. مشــارکت نمایندگان دســتگاهها و نهادهای حاکمیتی کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا، بار دیگر این امر را نشــان داد که در ســایه تلاشهای انجامشــده در دولت یازدهم، اتحادیه اروپا که زمانی متحد اصلی ایالات متحــده آمریكا در وضع و اجرای تحریمهای مالی و اقتصــادی علیه ایران بود، موضع خــود را تغییــر داده و بر برقراری و توســعه روابط با نظــام مالــی ایران، اصــرار دارد. پیام اصلی شــرکت مقامات مزبور در همایــش تهران این بود که بانکها و مؤسسات مالی اروپایی نباید در برقراری روابط مالی و تجاری با بانکها و بنگاههای اقتصادی ایرانی، هیچ دغدغهای جز ملاحظات تجاری و مالی داشــته باشند و ایران، به کشــوری عادی در رابطه با مســائل بانكی بینالمللی مبدل شده است.

بااینحــال، اکثــر شــرکتکنندگان در همایش بر ایــن نكته تأکید داشــتند کــه رفع تحریمهــا، اگرچه مانع اصلی برقراری و توســعه روابــط مالی و بانكی را برداشــته، اما در کنار آن ضروری اســت که رعایت استانداردهای بینالمللی در سیستم بانكی ایران ارتقا یابد و شــفافیت در نظام مالی کشور افزایش پیدا کند تا بتوان تعامل با نظام مالــی بینالمللی را گامبهگام افزایش داد. روشــن اســت که تحقق این امر، نیازمند گذر زمان است و نمیتوان به طور آنی و فوری انتظار رسیدن به وضعیت آرمانی را داشت.

از ســوی دیگــر، بــه شــرکتکنندگان خارجی در همایــش این پیام منتقل شــد کــه از منظر جمهوری اســلامی ایران، آنچه مهم و اساســی اســت، تقویت اقتصاد داخلی است و تعامل با نظام مالی بینالمللی، در جهت همین هدف مدنظر قــرار میگیرد. ازاینرو، همكاریهــای بینالمللــی در صورتــی کــه موجب افزایش توان تولیــد داخلی، انتقال دانش و فناوری و رشد و استحكام پایههای اقتصادی شوند با آغوش باز پذیرفته خواهند شد و درصورتیکه سهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی نداشته باشند، جزء اولویتهای کشور نخواهند بود. به نظر میرســد بذرهای کاشتهشده در ســالهای اخیر، یكی پس از دیگری در حال رویش و جوانهزدن هســتند و در آینده شاهد بهرهمندی مردم شــریف ایران از ثمرات تصمیمات ســنجیده، پایداری و صبرشــان خواهیم بــود. لازم میدانم از ســفارت جمهوری اســلامی ایران در آلمان و پژوهشكده پولی و بانكی که نقش مؤثــری در تحقق اهداف موردنظر داشتهاند تشكر و قدردانی کنم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.