برجام و صنعت خودرو

Shargh - - اقتصاد - احمد فرهادی . کارشناس اقتصادی

این روزها حال صنعت خودرو خوب است، این را میتوان در سخنان دکتر روحانی رئیسجمهور ایران هم شــنید. صنعتی که تا مدتی قبل، پیشقراول سایر صنایع ایران بود، در چند ســال پیش به شدت آسیب دید. بیشــترین آســیب از محل درکنكردن خصلت و ویژگیهــای جهانی این صنعت بــود. با نگاهی به روند کلی صنعت خودرو در جهان میتوانیم به چند ویژگی مهم این صنعت دســت یابیم: نخست اینكه: صنعت خودرو در کشورهایی توانسته رشد کند که از ارتباطات بینالمللی خوبی برخوردار بودهاند.

دوم اینكه: صنعت خودرو در کشــورهایی موفق بــوده کــه بازارهای جهانــی را هدف اصلــی کارزار خود قرار دادهاند نه بازارهای داخلی را. ســوم اینكه: کشــورهایی که صنعت خودروی آنها زبانزد خاص و عام اســت، هزینههای هنگفتــی در بخش تحقیقات و نوآوری خــود انجام دادهاند. چهــارم اینكه: روش سرمایهگذاری مشترک راه آسانتری برای رشد توسعه صنعت خودرو اســت. در دولتهــای نهم و دهم ما شاهد هیچ تلاشی در راستای تحقق این چهار ویژگی مهم نبودیم: حلقه ارتباطات بینالمللی ایران تنگتر و تنگتر شده بود، نگاه اصلی خودروسازان به بازارهای داخلی بــود، هزینههــای بخش تحقیــق و نوآوری صنعت خودرو چشمگیر نبود و هیچ تمایلی از سوی خودروسازان بزرگ برای سرمایهگذاری در ایران وجود نداشــت. با پیروزی دولت تدبیر و امید، شتاب سقوط آزاد صنعــت خــودروی ایران کمتر شــد. توافقنامه برجام بســتر مناســبی در اختیار متولیان این صنعت بینالمللی قرار داد تا تعامل بیشتری با دنیا برقرار کند. شاید بتوانیم یكی از مهمترین دستاوردهای برجام در بخش خودروسازی را عبور بحران «چینیزاسیون» از ســر این صنعت بدانیم، در همین دوسالی که از عمر برجــام میگذرد، شــاهد اتفاقات مثبتــی در صنعت خودروسازی هســتیم. دکتر روحانی در روز دوازدهم اســفندماه در مراســم افتتاح و بهرهبرداری دو خط خــودرو گروه صنعتــی ایرانخودرو، ســخنانی گفت که معنای نهفته در آن شــناخت ویژگیهای صنعت خــودرو بود. او با نقد رفتارهای تند قبلی گفت: افراط و تندحرفزدن ما را به رکود و تحریم رساند و اعتدال و میانــهروی و درســتحرفزدن با دنیــا، دیگران را وادار به درســتحرفزدن کرد و موجب شد در کشور ســرمایهگذاری و تولید ایجاد شــود. با مرور برخی از مهمترین محورهای ســخنان دکتر روحانی میشود نكته مهم این ایده را به دست آورد: او گفت: در صنعت خودرو باید همپا با دنیا باشیم. باید از فضاها و فرصتها استفاده کنیم. اگر سرمایه و تكنولوژی در بیرون است و مایل است به داخل بیاید و ما از آن استفاده نكنیم، این فرصت را از دســت دادهایم. اگر بازاری وجود دارد که مایل به استفاده از کالاهای ماست و ما از آن بهرهمند نشویم، از این فرصت اســتفاده نكردهایم. ما باید از فرصتها اســتفاده کنیم. اگــر ملتی فرصت ســرمایهگذاری و تكنولوژی و بازار را از دست بدهد، ضرر کرده است.

قطعهسازان در گذشته فقط از شنبه تا دوشنبه کار میکردند اما درحالحاضــر هر روز کار میکنند و این یعنی چرخ تولید ما چرخیده اســت. تولید ۷00 هزار خودرو در ســال 92 به یکمیلیونو 600 هزار در سال 95 رسیده است. به نظر میرسد امروزه نتایج ملموس ســفر رئیسجمهور در بهمن ماه سال 94 به فرانسه در صنعت خودروی ایران به بار نشسته است. سفری که عدهای انتقادات بســیاری بــه آن وارد میکردند و معتقد بودند توافقات فرانسه، توافقات کاغذی است و هیچگاه عملی نمیشود. امروز تنها 15 ماه از آن سفر گذشــته اســت؛ هواپیماهای ایرباس در آسمان ایران پرواز میکنند و خودروسازان فرانسوی هم با مشارکت 50درصدی در صنعت خودروی ایران سرمایهگذاری کردهاند. هرچه باشــد، واقعیت این اســت که برجام روح تــازهای بــر پیكر بیجان صنعت خودروســازی ایران دمیده، ضرباهنگ تولید در خطوط خودروسازان شــدت گرفته و مردم هــم از دو منظر منتفع خواهند شد. نخست اینكه بهزودی از محصولات این تولیدات اســتفاده خواهند کرد و دوم اینكه ســطح اشــتغال صنعتی با این سرمایهگذاریها افزایش خواهد یافت و این یعنی حرکت درست بر مدار نامگذاری سال 96؛ سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.