آيا آقای قالیباف معنای اعداد را میدانند؟

Shargh - - اقتصاد -

جنجال درباره وعده دو نامزد ریاســتجمهوری بــرای افزایش یارانهها همچنان ادامه دارد. ســؤال مشــخص منتقدان ایــن وعده انتخاباتی این اســت کــه منابع مورد نیاز برای افزایش یارانهها تا ســطح 150 هزار تومــان بنا بر وعده آقــای قالیباف یا 250 هــزار تومان مطابــق با نظــر آقای رئیســی از کجا تأمین میشــود؟ نگارنده تــلاش دارد تا با مروری بر قیمت حاملهای انرژی، نشان دهد حتی با افزایش چندصددرصدی قیمتها تا سطح قیمت منطقهای نیز نمیتــوان نقدینگی لازم بــرای عملیکردن این وعدهها را محقق کرد.

فرض کنید قرار است مطابق با نظر آقای قالیباف تنها به 96 درصد جمعیت کشور یارانه پرداخت شود و چهــار درصد دیگر که به تعبیر ایشــان زالوصفت هستند، از یارانهها نیز محروم شوند. جمعیت کشور ۷9میلیونو 926هــزارو 2۷0 نفر تا پایان ســال 95 اســت. از نظر آقای قالیباف چهار درصد آنها معادل سهمیلیونو 19۷هزارو 50 نفر زالوصفت هستند که نباید یارانــه دریافت کنند )به عقیــده نگارنده همه مردم محترم هســتند؛ هرچند شایسته دریافت یارانه نباشند(؛ این یعنی آقای قالیباف باید به ۷6میلیونو ۷29هــزارو 219 نفر یارانهای به میــزان هر نفر 150 هزار تومان پرداخت کنند؛ یعنی مبلغی معادل 138 هزار میلیارد تومان در ســال. در ســال 95 و مطابق با گــزارش مجلس درآمد حاصــل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی شــامل 21.8 هزار میلیارد تومان از شــرکت ملی پخش فراوردههای نفتی، هشت هزار میلیارد تومان از شرکت ملی گاز و هزارو 500 میلیارد تومان از شرکت برق اســت که البته شرکت برق در واقــع درآمدی از اصلاح قیمت برق ندارد و با وجود فروش برق با سوبسید به مصرفکنندگان این مبلغ را پرداخت میکند. در مجموع درآمد دولت از اصلاح قیمتهــا بیشــتر از 31 هزار میلیارد تومان نیســت؛ یعنی آقای قالیباف برای اجرای طرح خود با کسری 10۷ هزار میلیارد تومانی مواجه است. آقای رئیسی نیــز برای پرداخت 250 هزار تومان به ســه دهک و با فرض افزایشنیافتن یارانه ســایر افراد، به اعتباری معادل 102 هزار میلیارد تومان در ســال نیاز دارد و ایشان نیز با کســری معادل ۷1 هزار میلیارد تومانی مواجه هستند.

ســه منبع را میتوان برای این کسری پیشبینی کرد. ممكن است این دو مدعی شوند که قیمت نفت پایین است، وی میتوان با افزایش قیمت نفت تا دو برابر این بودجه را تأمین کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.