معافیت مالیاتی خريدوفروش طلا در نمايشگاه منطقه آزاد انزلی

Shargh - - اقتصاد -

اولین نمایشگاه بینالمللی طلا، جواهر، نقره، ساعت، سنگهای قیمتی و صنایع وابسته منطقه آزاد انزلــی در حالی برگزار میشــود که هرگونه خریدوفروش طلا و جواهر در این نمایشگاه )برای خریداران جزء و کل( معــاف از دریافت 9 درصد ارزش افزوده خواهد بود.

به گزارش روابطعمومی و اطلاعرسانی اولین نمایشــگاه بینالمللی طلا، جواهر، نقره، ساعت، ســنگهای قیمتی و صنایع وابســته منطقه آزاد انزلی، همــه خانوادهها، بنگاهها و عرضهکنندگان طــلا میتواننــد در طــول چهــار روز برگــزاری نمایشــگاه طلا و جواهــر انزلی از ایــن معافیت مالیاتی بهرهمند شوند.

اولین نمایشگاه بینالمللی طلا، جواهر، نقره، ساعت، سنگهای قیمتی و صنایع وابسته منطقه آزاد انزلــی با حضور و مشــارکت دهها شــرکت تولیــدی، خدماتــی و عرضهکننده طــلا، نقره و جواهر داخلی و خارجی برگزار خواهد شد.

در این نمایشــگاه بیش از 60 شــرکت داخلی از استانهای مختلف کشــورمان و همچنین پنج شــرکت خارجی جدیدترین تولیــدات و نوینترین دســتگاهها و تجهیــزات و روشهــا و طرحهای تولیدی طلا، نقره و جواهرات را ارائه و به نمایش میگذارند.

محمود بندرچــی، رئیس ســتاد برگزاری این نمایشــگاه، گفت: این نمایشــگاه اولین نمایشگاه طلا در شــمال کشور اســت که فرصتی جدید را در اختیار عرضهکننــدگان این محصول قرار داده است. قرار اســت در طول چهار روز برگزاری این نمایشگاه چند هیئت خارجی و همچنین رؤسای اتحادیه طلا و جواهرات با حضور در محل دائمی نمایشــگاههای بینالمللــی منطقــه آزاد انزلی، ضمن بازدید از نمایشــگاه، با تولیدکنندگان ایرانی وارد مذاکرات تجاری و سرمایهگذاری شوند.

اولین نمایشگاه بینالمللی طلا، جواهر، نقره، ساعت، سنگهای قیمتی و صنایع وابسته منطقه آزاد انزلــی از 26 تا 29 اردیبهشــتماه هر روز از ســاعت 16 تا 22 در محل دائمی نمایشــگاههای بینالمللــی منطقــه آزاد انزلــی آمــاده بازدید علاقهمندان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.