توزیع هرگونه سود سهام عدالت کذب محض است

Shargh - - اقتصاد -

ایرنا:

ســازمان خصوصیسازی روز پنجشنبه در اطلاعیــهای اعلام کرد: مراقــب اخبار کذب برخی افراد سودجو و رســانههای فریبکار و کانالهای مشــكوک درخصوص توزیع سود ســهام عدالت باشــید. به گزارش ایرنا از سازمان خصوصیسازی، بنا به اخبــار موثق دریافتی، گزارشــاها و خبرهای مشــكوکی مبنیبــر توزیع ســود ســهام عدالت شنیده و ردوبدل شــده است. بهاینوسیله سازمان خصوصیسازی از طریق کانال رسمی اطلاعرسانی سهام عدالت و ســایر مجاری اطلاعرسانی رسمی خود، توزیع هرگونه سود ســهام عدالت و هر نوع اخبار و اطلاعیه و وعده بیمورد درخصوص توزیع سود ســهام عدالت را تكذیب میکند و مفاد آن را کذب محض اعلام میدارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.