جمعه رایگان تپسی در کرج

Shargh - - اقتصاد -

روابطعمومــی تاکســی آنلاین تپســی خبر از اجــرای طرح جمعه رایگان خــود اینبار در کرج داد. این شــرکت اعلام کرد که در روز جمعه، 15 اردیبهشــت تمام ســفرهای درونشهری در شهر کرج رایگان اســت و شهروندان کرجی در این روز به صورت کاملا رایگان به ســرویسهای تپســی دسترسی دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.