خانم نخستوزیر متهم میکند

Shargh - - روزنامه -

ســحرطلوعي:

ترزا می پیش از اینکه تصمیم بگیرد پارلمان را منحل کند، دستور برگزاری انتخابات زودهنگام بدهد و بروکسلنشــینان را به دخالت در انتخابــات بریتانیا متهم کند، گفته بود: «ما به دنبال توافق با اتحادیه اروپا هســتیم. ما میخواهیم به توافقی دوجانبه برســیم تا هم بریتانیا موفق باشــد و هــم اتحادیه اروپا. ما میدانیم عدم توافق بهتر اســت از یک توافق بد». اما حالا کار به جایی رســیده که خانم نخســتوزیر مدعی است نمایندگان و واسطههای اتحادیه به دنبال ضربهزدن به بریتانیا و تغییر رأی مردم هستند. ترزا می جلوی در ورودی ساختمان شماره ۱۰ داونینگاستریت لندن بهوضوح اروپاییها را به دستکاری در انتخابات بریتانیا متهم کرده و البته از ســوی اروپاییها هم جواب گرفته که خانم نخســتوزیر مشــغول سمپاشــی در فضای سیاســی اروپاست و انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام، تصمیمی خام و ناپخته است. اروپاییها و مخالفان برگزیت معتقدند ترزا می با کارت ترامپش بازی کرده است. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، هم پیش از انتخابات این کشور، از احتمال تقلب و دستکاری در نتایج انتخابات گفته بود. اینطور به نظر میرسد خانم می هم از روی دســت متحد آمریکایی خود رج زده اســت. تا تکلیف بریتانیا و نحوه خروج این کشور از اتحادیه اروپا روشن نشود، همین آش و همین کاسه است.

عکس: ایندیپندنت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.