فیسبوک به خشونت آنلاین پایان دهد

Shargh - - روزنامه -

روزنامــه یواسایتودی با عکســی از ناتالی و مادرش جیرانوش تریرات تایلندی آغاز میشــود. دختربچه ۱۱ماهه به دســت پدرش کشته شده اســت. پدر ناتالی بعد از مرگ بچه خودش را حلقآویز کرده است. همه این اتفاقات به صورت آنلاین از صفحه فیسبوک مشــاهده شــده اســت. روزنامه یواسایتودی به بهانه این اتفاق مرگبار، رفته ســراغ موارد مشابه و به این نتیجه رسیده شبکههای اجتماعی و بخشهای آنلاین آنها نقش مهمی در انتشار و گسترش رفتارهای خشــونتبار دارند. اغلب کاربران فیسبوک از مسئولان این شبکه اجتماعی خواستهاند کنترل بیشتری در این زمینه صورت بگیرد و بخش اکران آنلاین این فضا محدود و مســدود شــود. آنها میخواهند محتوای ویدئوهای آنلاین بیشازپیش بررســی شود تا در صورت وجود خشونت به هر شکل، بهکل مسدود شود. تیتر یک روزنامه یواسایتودی درباره آمادهشــدن نمایندگان برای تصویب لایحه بهداشت و خدمات درمانی ترامپ است؛ لایحهای که چندی پیش به منظــور جایگزینی و اصلاح لایحــه اوباماکر به نمایندگان تحویل داده شــد، اما با مخالفت اکثریت آنها مواجه شــد. حالا خبر میرسد بسیاری از همطیفهای ترامپ تصمیم گرفتهاند متحدانه این لایحه را تصویب کنند. یواسایتودی از امیدواری نمایندگان جمهوریخواه به تصویب نهایی این لایحه خبر میدهد. این روزنامه در مطلبی دیگر از اعتراض شهروندان پروتوریکویی به ورشکستگی بانکها خبر داده است. اعتراضهای مردمی با واکنش پلیس روبهرو شده است.

گزارش یواسایتودی از خشونتهای آنلاین فیسبوک تکاندهنده است.

نکته:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.