شاهزاده فیلیپ بازنشسته میشود

Shargh - - روزنامه -

چالش میان می و اتحادیه اروپا بر ســر نحوه بهسرانجامرســیدن برگزیت باعث شده دونالد توسک با نخستوزیر بریتانیا تماس بگیرد و از او بخواهد به ســازوکار این اتحادیه احترام بگذارد تا احترام ببیند. روزنامه گاردین در تیتر یک به این موضوع اشــاره کرده و نوشته: بعد از اینکه نخســتوزیر بریتانیا نمایندگان اتحادیه اروپا را متهم کرد به تــلاش برای تغییر رأی مردم و دخالت در انتخابات زودهنگام، رئیس کمیســیون اروپایی این اتحادیــه با ترزا می تمــاس گرفته که خانم نخســتوزیر با احترام صحبت کند و اجازه دهد سازوکار برگزیت به بهترین شکل ممکن انجام شود. واقعیت این است که اهالی اتحادیه اروپا موافق برگزیت نیستند. آنها برای تحقق خواسته بخشی از مردم بریتانیا موانع قانونی زیادی پیش پای این کشور گذاشتهاند. نخستوزیر بریتانیا با اینکه شخصا مخالف برگزیت است، اما با این موانع هم کنار نمیآید. این مسئله باعث بروز چالشهای سفتوسخت میان طرفین شده است. شــاهزاده فیلیپ، همســر ملکه الیزابت، تصمیم گرفته بازنشسته شــود. گاردین نوشته بازنشستگی بعد از ۷۰ سال کار. او در آستانه ۹۶ســالگی در پاییز امسال وظایفش را به جوانترها واگذار میکند و به استراحت میپردازد. گاردین در گزارشی نوشــته گاهی جراحیهای خشن و سخت، آخرین بخت برای زندهماندن یک بیمار است. مطلب گاردین درباره مأموران امدادونجات و اورژانس بریتانیاست. مأمورانی که گاه مجبورند قفسه سینه بیمار را بدرند، استخوانها را بشکنند تا او زنده بماند. این آخرین بخت او برای زندهماندن است. خشونتبار است، اما بهتر است از آن استفاده شود.

مسائل داخلی بریتانیا تمامصفحه یک گاردین را به خود مشغول کرده است.

نکته:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.