توافق سوری ترکیه، ایران و روسیه

Shargh - - روزنامه -

نشست اخیر آستانه در قزاقستان دستاوردی قابل ملاحظه داشته است به نام توافق سوری. این توافق میان سه کشور روسیه، ایران و ترکیه در زمینه مسائل سوریه برقرار شده است. روزنامه نشنالنیوز در تیتر یک خود این خبر را منتشر کرده است. این سه کشور از برقراری چهار منطقه آرامش در سراسر ســوریه حمایت کردهاند تا شاید از فشار خشــونت و جنگ بکاهند. نکته جالب اینکه آمریکا پشت این توافق درآمده و ابراز خوشــحالی کرده نتیجهاش قابل قبول باشد. به گزارش نشــنالنیوز توافق سوری ســروصدای برخی گروههای معــارض را در این کشــور درآورده اســت. این گروههــا معتقدند دخالت ایران در این موضوع قابلقبول نیست. بااینحساب، معلوم نیست سرانجام تشــکیل مناطق آرامش در سوریه چه خواهد شد. عکس یک ایــن روزنامه دربــاره حضور شــیخمحمدزائد در میان اعضای خانواده عبداللهمحمد عیسیالحمدی است. او از نیروهای اماراتی در یمن بوده که بهتازگی کشته شده است. شیخمحمد برای تســلی خاطر بازماندگان الحمدی با خانوادهاش دیدار کرده است. نشــنالنیوز در گزارشی دیگر از سرعتگرفتن بررســی پروندههای قضائی در امارات خبر میدهد. نشنالنیوز با ایمن عبدالحکم، مرد اول این پروژه، گفتوگو کرده است. او قاضی حرفهای اماراتی است که طی هفت هفته حدود شش هزار پرونده را بررسی و از انباشتگی آنها جلوگیری کرده است.

توافق سوری با حمایت آمریکا مهمترین سوژه صفحه یک نشنالنیوز است.

نکته:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.