اعتراف به ساخت پل صدر با فروختن اراضی عباسآباد

Shargh - - جامعه -

معصومــه اصغری:

مجموعه ســبز و بــاارزش اراضی عباسآباد پایتخت که تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر پهنه فرهنگی و گردشگری و فضای سبزماندن را بر سینه خــود دارد، همچنان درباره چالههــای بزرگ پروژههای متوقفماندهای همچــون مجموعه تجاری اطلسپلازا که زمین و ســازهاش فدای ساخت پل صدر شدند، جای ابهام و سؤال دارد و هربار حرفهای جدیدی درباره آنها شنیده میشــود؛ حرفهایی که بعد از گذشت سالها از عمر این دوره مدیریت شهری، حالا اینقدر صریح شنیده میشود.

به اندازه زمینهای باقیمانده از تهران، در سالهای گذشــته برای تغییر در کاربریها و کیفیــت و قدوقواره آنها بینهایت نقشه کشیده شــده است. نقشههایی که در عین وجود قوانین بالادســتی محکم و دســتورات و تأکیدات مهــم و تأثیرگذاری، همچون دســتورات مقام معظم رهبری راه خودشان را رفتند و سرنوشت معدود زمینهــای بــاارزش در مرکــز پایتخت را تغییــر دادند. مجموعه حــدود 7۰هکتاری اراضــی عباسآباد تهران کــه از چند دهه قبل همواره در معرض تعرض و تهدید بوده اســت، هنوز به مرز ثباتی نرسیده و هر روز ماجرای یکی از آن نقشههای کشیدهشده برایش علنی میشود. علاوه بر مجوزهایی که در سالهای گذشته برای فروش و تجاریســازی بخشهای مختلــف اراضی عباسآباد داده شد یا علاوه بر ابهامات و تخلفات آشکار و تأییدشده در فــروش 8۰هزارمتری این اراضی که در حسابرســی شــهرداری تهران آمده بود، این اراضی که با چند پروژه، زیبا و معروف شــده همچنان در معرض تهدید است و تکلیفش با آیندهاش روشن نیست.

وقتی اخبار مربــوط به دادن امتیاز به بانک انصار در اراضی عباسآباد و ســاخت یک مجموعه بزرگمقیاس تجاری اعلام شــد، منبع رســمیای از داخل شهرداری تهران یا شــورای شــهر تهران این موضوع را تأیید نکرد و تنهــا مدیرعامل همان مجموعه به نــام اطلسپلازا، توضیحاتــی را دال بر اینکه این پروژه ربطی به شــرکت نوســازی عباسآباد ندارد، ارائه کرد. توضیحات صریح فرهــاد روزخــوش، مدیرعامل ایرانیــان اطلس در عین شــفافیت درباره پروژه اطلسپلازا، جزئیاتی قابل توجه درباره عملکرد شهرداری در این اراضی و امانتداری آن دارد. او با اشــاره به انتقاداتی درباره فراموششدن و زیر پا گذاشتهشدن تأکیدات رهبری درباره اراضی عباسآباد، گفته بود: «آنچه ما از ســال ۹۰ شــروع کردیم نیز دقیقا براساس همین نقشه راه اســت. ما نهتنها ذرهای از این طرح عدول نکردیم، بلکه جزئی از همین طرح هستیم. تمــام فضای این اراضی را فرهنگــی، تفریحی و فضای سبز در نظر گرفتهاند؛ فقط یک قسمت در نقشه اراضی مشــخص شده است که کاربری متفاوتی با دیگر اراضی عباسآبــاد دارد. این زمین که اســمش در نقشــههای شــهرداری با عنوان «تــیاودی TOD() حقانی» آمده، در متــن طرح جامــع اراضی عباسآبــاد، مجموعهای چندعملکردی است، شامل کاربریهای تجاری، اداری، بخش خصوصی، حملونقل، پارکینگ و فضای سبز که در تلفیق با ایســتگاه مترو به صورت مجموعهای واحد عمــل خواهد کــرد». او تأکید کرده بود: «شــهرداری و شرکت نوسازی عباسآباد با ما قرارداد را منعقد کردند و اجرای پروژه را به شرکت ایرانیان اطلس واگذار و تمامی وجــوه مربوط به خرید زمیــن و پروانــه را هم دریافت کردنــد و با آن خطوط مترو را توســعه دادند و پل صدر را ساختند».

طبق این اظهارات، درحالیکه از همان ســال 8۴ یا ۹۰ تاکنون هیچ توافق و برنامهای برای اجرای پروژههای TOD در اراضــی عباسآبــاد وجــود نداشــته اســت، شــهرداری تهران یکباره و بدون توجه به کاربری تجاری که در حال وقوع است، این زمین باارزش و سفارششده از ســوی مقام معظم رهبری را برای یک پروژه نمایشی، یعنی پروژه پل صدر میفروشد. اگرچه هیچگاه شهردار تهران درباره این رابطه نزدیک بین اطلسپلازا و پل صدر توضیح صریحی نداد، اما چند روز قبل عباس آخوندی، وزیر راه، مسکن و شهرسازی به شکلی صریح اعلام کرد: «پــروژه اتوبان صدر، بیش از یک میلیارد دلار هزینه دربر داشــت که خود پروژه اتلاف منابع بیتالمال بود و برای اجرای آن، زمین بــاارزش اراضی عباسآباد - زمینی که قلب شهر تهران بود - با بانک انصار تهاتر شد».

اینها بخشــی از آخریــن بیانات عبــاس آخوندی در واکنش به اظهارات متفــاوت و به قول او «دیر» مهدی چمران بود. گویا مهدی چمران، رئیس شــورای شــهر تهران در روز یازدهم اردیبهشــت در جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری و در جریان طرح بازنگری در طرح احداث TOD عباسآباد گفته است: «مهم است بدانیم از فضا و زمین عباسآباد برای چه میخواهیم اســتفاده کنیم؟ آیا میخواهیم سرمایهگذاری و کسب درآمد کنیم یا آنکه میخواهیم برای مردم شهر کاری بکنیم؟ شهری که دچار خفقان شده و شاهد سکتههای قلبی و مغزی مکرر مردم آن و نظایر آن هستیم. آیا از این نقطه کوچکی که برای شــهرمان نگه داشتهایم، باز هم میخواهیم به خاطر اینکه پولی دربیاوریم، ســاختمان بســازیم و هی توجیه کنیم که اینجا TOD و چه بسازیم؟ باید دیگر دورِ کســب درآمد را خط بکشیم. اینکه بخواهیم هزینههای ســاخت عباسآباد را از این ســاختمان دربیاوریم، تفکر کاملا اشــتباه و غلطی است. ضمن اینکه با پروانه قبلی که مجوز ساخت برجهای ۲۶ طبقه روی زمین عباسآباد را میدهد، نه شورایعالی شهرسازی و نه مردم موافق نیستند». وزیر مسکن که در جریان این پروژه و جزئیات آن قــرار داشــته و دارد میگویــد: «در همان ماههای اول با طرح موضوع با تصویب شــورایعالی، از ادامه کار جلوگیــری کردیــم. بانک انصار بــراي تأمین نظر شــورا، مشــاور دیگری انتخاب و چارچوب جدیدی را پیشــنهاد کرده بود تا شــورا تأیید کند. در آن جلسه از نماینده بانک انصار پرســیدم چگونه پای شما به این پروژه کشیده شــد و گفتند این پروژه یکی از پروژههای تحمیلــی اســت و بانک انصار تمایلی بــه حضور در آن نداشــت. در ادامه نماینده وزیر دفاع میگوید قرار بوده اســت شــهرداری تهران بهازای دوهــزارو 5۰۰ میلیاردتومان، مجوز یکســری اراضــی را صادر کند و قرارگاه خاتمالانبیا نیز برود از بانکها تأمین اعتبار کند و برخی از پروژههایی را که مجوز آن را شهرداری صادر کرده بود، اجرا کند. درحالحاضر، مشکل این است که بخشــي از منابع بانک از بین رفته و بهاصطلاح به تله افتاده است و با شرایطی که دارد پیش میآید، بازیابی آنها شفاف نیســت». آخوندی تصریح کرد: من که آن مطالــب را از نماینده بانک انصار شــنیده بودم و این مطالب را از آقای چمران شنیدم، مانده بودم پس چه مرجعی در انتخاب شهردار نقش داشته است؟ ایشان که رئیس شورای شهر هستند، هیچچیز را قبول ندارند و میگویند اراضــی عباسآباد نهتنها نباید هزینههای شهر که هزینههای خودش را نیز نباید متحمل شود و بهعنوان تنفسگاه شهر، باید از محل بودجه عمومی شــهر هزینههای آن تأمین شــود. بانک انصار هم که میگوید این پروژه تحمیلی است و صرفا براي جبران هزینه اجرای پروژههای بعضا عبث در شهر، به ایشان واگذار شده است؛ پس این اتفاقات چگونه در شهر رخ داده است؟

او به پاســخ خــود خطاب به چمران در آن جلســه اشــاره دارد و میگوید: به آقای چمران گفتم خیلی دیر آمدید. شورای شهر و شما بهعنوان رئیس شوراي شهر، میتوانســتید جریان اینکار را متوقف کنید؛ اما دســت روی دست گذاشتید. البته برخی از اعضای شورای شهر تلاش کردند؛ اما اکثریت نداشــتند و امروز شهرِ ما به این وضعیت دچار شــده است. از او پرســیدم چرا آن زمان که اراضی عباسآباد را بابت پروژههای بیحاصل تهاتر میکردند، اقدامی نکردید؟

به گزارش «شرق»، TOD یا مرکز تلاقی چند خط مترو با هم موضوعی بود که پیشتر هم مهدی چمران درباره تخلف و تطابق نداشــتن آن با قانون، گفته بود. چمران آبان ســال گذشــته گفته بود: مقرر بوده این ساختمان در دو طبقه با هشــت طبقه پارکینگ باشــد، درحالیکه اکنون میخواهند آنجا ســاختمان ۲7طبقه ایجاد کنند و استدلالشــان هم این اســت کــه دو TOD دیگر را نیز میخواهنــد در آنجا ادغام کنند که تخلف اســت. ولی چون پیمانکار بر این موضوع واقف شده که میخواهند از ســاخت این ســاختمان جلوگیری کنند، بهسرعت در حال ساخت ساختمان اســت. اگر میخواهند فروشگاه بــزرگ بســازند، تنها بایــد در دو طبقه با هشــت طبقه پارکینگ برای مردمی که از مترو استفاده میکنند، باشد درحالیکه اگر ۲7 طبقه ساخته شود، ۱۰ طبقه پارکینگ هم کم اســت. چمران به پــروژه TOD اشــاره کرده و گفته بود: «این ایســتگاه تقاطعی در صورت نهاییشدن مقدمات لازم، میتواند بهعنوان محور اصلی ایســتگاه راهآهن سریعالسیر تهران - قم- اصفهان فعالیت کند و اصلیترین برنامه ارائهشده از سوی راهآهن برای رساندن ایســتگاهها به مناطق مرکزی، شمالی و شرقی پایتخت به حســاب میآید. اولویتی که هرچند مدیران شــهری فعلی پایتخت با آن موافق نیســتند؛ اما احتمالا با توجه به تصمیمگیری نهایی وزارت راه در این حوزه، اجرای این برنامهها چندان دور از ذهن نخواهد بود.

براساس این گزارش، ازآنجاییکه شهرداری و راهآهن دربــاره زمینهای منطقــه ۱7 و ۱8 و ســایر پروژههای مشترك با هم حســابوکتابهای زیادی دارند، بسیاری از انتقادهــا را به تهدیــد و تغییر کاربریهــا در اراضی عباسآبــاد، در راســتای منفعت مجموعــه وزارت راه برای رســیدن بــه مقاصد خــود قلمــداد میکنند؛ اما آنچه در پشــت چنــد چهره خوب ماننــد پل طبیعت و پارک آبوآتــش در مجموعه اراضی عباسآباد در حال رقمخوردن اســت، واقعیت دیگری اســت که قطعا در بلندمدت نميتوان آن را پنهان کرد. اگر سه سال پس از سال ۹۲ و در جریان بررسی اسناد حسابرسی شرکتهای زیرمجموعه شــهرداری تهــران، مســتندات تخلف در سازمان نوســازی عباسآباد رو میشــود و بدون پاسخ میماند، به این معنی است که ماه پشت ابر نمیماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.