سرنوشت کشور را به دست جمشید بسمالله نمیدهم!

Shargh - - جامعه -

گفتم راســتش نوشــتهام ولی ادامه از صفحه اول

بــه یک نیــروی کاری نیاز دارم که شــش ماهی برای من کار کند تا آماده شــود، پولش را ندارم. از آنها خجالت کشــیدم که بگویم هنوز بعد از ۱۲ سال، کتاب تمامرنگی گلاسه که قیمتش فقط ۱۰هزار تومان اســت، )یعنی پول نصف پیتزا( بــا وجود هزاران دانشــجوی زیستشناســی در ایران فروش نرفته است. حاصل همراهی دانشــجوی من و فروش کتابهای من ســر جمع دوهزارو ۴۰۰ یورو - تقریبا ۱۰میلیون تومان - برای ما داشــت. یعنی شــش برابر پولی که دانشگاه به هر دانشجوی دکتری برای تحقیقش میدهد. یعنی دو برابر گرنت به ســال گذشــته من. یعنی دو سال پول وام یک دانشــجوی دکتری. اما سود این ۳۰ نفر برای اقتصاد ایران چقدر بود. آنها دو هفته در ایران بودند. در این مدت چهــار راننده ون و چهار نفر جــوان راهنمای تور با آنها بودند. اگر هر کدام شــبی ۱۰۰ یــورو بابت هتل و خودرو و خوراک و ۱۰۰ یورو هم بابت ســایر هزینهها خرج کرده باشند، ســر جمع میشــود ۹۰۰۰۰ یورو. با احتساب هر یور چهار هزار تومان حداقــل ۳۶۰میلیون تومان آورده خالص این توریستها برای اقتصاد ایران بود. اگر خطوط هوایی ما فعال بود، شــاید۲۰ تا ۳۰هــزار یورویی هم به جیب شــرکتهای هوایی میرفــت. میدانید این پول چند شغل پاک ایجاد کرده است. چقدر باید آب مصرف کرد تا ۳۶۰میلیون تومــان درآمد ایجاد کرد؟ اگر حقوق یک جوان تازه اســتخدام شده را ۱.5میلیون فرض کنیم با همین ۳۰نفری که دو هفته در ایران بودند، میشــود ۲۴۶ نفــر را به مــدت یک ماه و ۲۰ نفــر را به مدت یک ســال سر کار برد. این تنها یک مثال بود. یکی از دوستان فیسبوکی من پست زده بود که در سفر هوایی به شیراز اغلب مسافران خارجی بودند. خواهرم رفته بود کرمان و تعجب کرده بود که آنجا پر شده است از توریستهای خارجــی. یک کلبــه بومگــردی در دو مــاه در کلات و قلعهگنج کرمان میزبان ۴7۰ مســافر خارجی و داخلی بوده اســت. من نه سیاستمدارم و نه برای کسی تبلیغ میکنم. اما دولت روحانی با تنشزدایی و تصویب برجام بزرگترین خدمت را در این چهــار دهه به ایران کرد. ما برای نجات ایران هیچ راهی نداریم جز آرامش و امنیت و زندگــی صلحآمیز با مــردم جهــان. درحالیکه تمام خاورمیانه در آتش نفرت و برادرکشــی میسوزد، ایران فرصتی استثنایی دارد برای رشد. برای استفاده درست از ظرفیتهای گردشگری و تبلیغ فرهنگ ایرانی-اسلامی. فقط حضور توریســتهای خارجی در ایران است که به اقتصاد ما جان میدهد. آن کســانی که با رفتار نابهنجار خود باعث میشــوند تورم بالا رود و با چاپ اســکناس بیــن مردم پــول توزیع میکنند، دلشــان بــرای ایران و اشــتغال و ازدواج جوانان نســوخته است. کسانی که با تخریب سرزمین ایران برای جمعیت 8.7میلیونی تهران، با فروش آســمان شــهر برای ۱۳میلیون نفر خانهسازی میکنند، با ایجاد رد پای اکولوژیکی، ســرزمین شــکننده ایران را ویران میکنند. گردوخاک کمترین دســتاورد نگاه بتنگرایانه سازهایهاســت. ریزمرگی که به گلوی مردم خوزســتان مــیرود، نتیجه ویرانیهایی اســت که نگاه بتنگرایانه بعضی با نســخههای سدسازی و انتقال آب به ارمغان آورده است. همانهایی که آب پنج سد را در تهران مصرف و با سیاستهای خود شهرها را بزرگتر و بزرگتر میکنند، دلشان برای اشتغال جوانان نمیسوزد. بیشتر این ساختوســازها به دست کارگران زحمتکش افغان صورت میگیرد. مهمترین سود این ساختوسازها شده است اشــتغال تعدادی جوان در بنگاهها! نگرشی که نتیجهاش شده اســت کوهخواری، رودخانهخواری، تالابخواری، جنگلخــواری، جزیرهخواری، دریاخواری، نفتخواری، معدنخواری، خاکخواری و آبخواری. ما باید از فرصت امنیت در ایران اســتفاده کنیم و به جای بتنکاریهای امثال شــهردار تهران، بار دیگر روستاها را با کاهگل بیاراییم. ما باید قناتها را احیا و آنها را محلی برای جذب توریســم بینالمللی کنیم. مــا میتوانیم با جذب توریست خارجی در کلوتهای لوت، ریشه قاچاق مواد مخدر را برای همیشه بخشکانیم. سرزمین و مردم سیستانوبلوچســتان با فرهنگ غنی یکی از جذابترین بخشهای ایرانزمین هســتند که با گســترش توریست میتوان آنها را از چنگال قاچاقچیان و شــیادان شروری مانند ریگی رها کرد. ســرزمین بختیاری توانمندی جذب میلیاردهــا دلار را دارد. ما باید محصــولات بومی خود را تولید کنیم نه محصولات آغشــته به کود و سمی که هزاران تن آن هر ســال به شیرابههای سمی در کهریزک تبدیل میشــود یا مانند پرتغالهای ســال گذشته که به دریا ریخته شد. ما با توسعه توریسم میتوانیم فرهنگ و تمدن ایرانزمین را به اقصینقاط دنیا صادر کنیم و ترس و وحشتی را که داعشیان و طالبانیان از مسلمانان درست کردهاند، به دوســتی و مهربانی تبدیــل کنیم. ایرانی اگر هزار عیب داشــته باشد، به اذعان همه دوستان خارجی من در میهماننوازی در دنیا لنگه ندارد.

رفاه آن نیست که شما هر روز پول بیشتری به دست آورید و برای ایجاد اشــتغال هم لازم نیســت ایران را به کارگاه ســاختمانی تبدیل کرد. رفاه آن اســت که شــما بتوانید در زندگی خود برنامهریزی کنید و محیطزیســت سالمی داشته باشد. تنها راه گذر از گردنه سخت بحرانی ایــران کاهش تورم، کاهش وابســتگی به درآمد فروش نفت و جذب پول از طریق توریست است. مهمترین شرط موفقیت اقتصاد مقاومتی توانمندیسازی بومی است و توســعه توریست بهترین راه آن است. پولی که توریست میآورد خوشبختانه به جیب دولت و شهردار نمیرود که با آن سد گتوند و پل صدر و برج میلاد بسازند، بلکه به جیب مردمی میرود که بیشتر کتاب میخوانند تا بتوانند سرزمین خودشان را به جهانیان معرفی کنند.

به همین دلیــل من رأی میدهــم، رأی میدهم به آرامش و آشــتی با دنیــا، به مهار تورم تــا من کارمند با حقوق ثابت بتوانم برنامــه زندگی خودم را تنظیم کنم. من نمیخواهم سرنوشــت کشــور را کســانی به دست گیرند که عقربه اقتصادشان را جمشید بسمالله جابهجا میکند، کســانی که دانــش را به ســخره میگیرند و با نسخه گدایانه چند شــبی کابوس مردم فقیر را با سراب رابینهودی خود خوش میکنند.

*استاد زیستشناسی دانشگاه تهران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.