پل صدر برای ۹۶ درصد بود یا ۴ درصد لواساننشین؟

Shargh - - جامعه -

شرق: رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه جلوی ضــرر را هرکجا بگیریم، منفعت اســت و آزموده را آزمودن خطاست، تأکید کرد: به مدیریت پلاسکویی اجازه ندهیم به سطوح بالاتر مدیریتی دســت یابد. مدیریت در بحران پلاســکو، مدیریت بحران نبود، بلکــه مدیریت آواربرداری بود، وقتی فــردی در مدیریت شــهر تهــران و حتی مدیریت بحران پلاســکو موفق نبــوده، چگونه میتواند با این نگــرش و بینش و تفکر، در ســطحی کلانتر کشــور را اداره کنــد؟! رحمتالــه حافظــی در میزگرد کمیســیون سیاسی تشکل انجمن اسلامی دانشــجویان دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد با موضوع آرمانِ کلانشهرِ بدون فساد، با بیان اینکه انتظار داریم فهرســت شــورای پنجــم در هر دو جناح سیاســی بهگونهای تنظیم شود که افرادی که از فساد حاکم بر شــهرداری حمایت کردهاند، حضور نداشته باشــند، گفت: اگر شهردار درست عمل میکرد، همه از او حمایت میکردیم، وقتی سیســتم دچار رگههایی از فســاد ســازمانیافته و منحرف اســت، بایــد ببینیم چه کســانی از این سیســتم حمایت کردهاند، انتظار نداریم کســانی که حامی این سیســتم فاسد بودهاند، در فهرست بعدی هر دو جناح سیاســی حضور داشته باشند، اگر فهرســتها به ایــن افراد آلوده شــود، مردم فهرســتها را میشکنند. انتظار داریم فهرستها دچــار آلودگی از این منظر نشــود. حافظی درباره ۴ و ۹۶ درصــد نیز گفت: بیشــتر تعاملات مالی و اقتصادی شــهرداری در چند ســال گذشته با این چهــار درصد بوده اســت که الان بایــد مخفی و انکار شود، چون این ۹۶ درصد است که رأیساز و اثرگذار اســت. نکته دیگر اینکه عدد چهار درصد، عدد قشــنگی اســت؛ چهار درصد، ســود و بهره چندصدمیلیونتومان وامی است که شهرداری به مدیران ارشــد خود داده اســت. چند صد میلیون تومان به مدیران ارشد وام میدهند با بهره چهار درصد، آن وقت مردم و بعضــا جوانان برای یک وام ازدواج بلاتکلیف هســتند و مشکل دارند. این عضو شورای شــهر تهران با بیان اینکه تناقض در رفتارهــا و گفتارها زیاد اســت، تأکید کرد: به قول یکی از همکارانم آقای مهندس حقانی، پل صدر برای ۹۶ درصد بود یا چهار درصد لواساننشــین؟ این پل چه اثری بر ترافیک شــهر تهران داشــت؟ هفت هزار میلیارد تومان یا ۱۲هزار میلیارد تومان منابعی که میتوانستیم با آن حداقل ۳۰ کیلومتر مترو بســازیم، چند درصد از خانوادههای جنوب شــهر از این پل تردد میکنند؟ از ایــن کارها زیاد است، به شعارها دل نبندید، رفتارهای پوپولیستی آقایان زیاد است. عضو شورای شهر تهران با اشاره بــه قول یکی از منتقدان گفت: وقتی شــهرداری، امروز بــرای تأمین منابع مالی خود شهرفروشــی میکنــد، فــردا در ســطوح بالاتر جزایرفروشــی هم خواهند داشــت، تأکید کــرد: آقایان به دنبال سوءمدیریتشــان در پایان ســال ۹۴ بــرای تأمین حقوق پرسنل و سایر بدهیهایشان عاجز میمانند و برای خروج از این بنبســت از بانک شــهر پنج میلیارد تومان اســتقراض میکنند و متعاقبا برای پرداخت این بدهی، شــرکت شهروند و نمایشگاه شهر آفتاب را میفروشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.