پایان تلخ لی آخگرشیانزدنه مب با نا اس ازیبمقهارنمانیدهتقلاطلرسقوحطص غباییرقمفبهوتتمابمراسلیدی دولت نهم

Shargh - - ورزش -

شــانزدهمین دوره لیــگ برتــر ایران پنجشــنبه با نایبقهرمانی اســتقلال، چهارمی ذوبآهن و ســقوط صبای قم به دســته اول به پایان رســید. لیگ ایران در شرایطی به ایســتگاه پایانی رسید که از چند هفته قبل قهرمانی پرســپولیس و قعرنشــینی ماشینسازی تبریز مســجل شــده بود. در بالای جدول دو تیم استقلال و تراکتورســازی برای نایبقهرمانی رقابت داشتند. کمی پایینتر دو تیم اصفهانی ســپاهان و ذوبآهن در تلاش برای کســب رده چهارم بــازی میکردنــد. در انتهای جدول هــم رقابت مــرگ و زندگی حاکم بود. ســایپا، صبای قم و سیاهجامگان مشهد تلاش میکردند دومین تیم سقوطکننده نباشند.

نایبقهرمانی آبیها

حســاسترین بازی هفته در ورزشگاه آزادی برگزار شد. جایی که اســتقلال برای نایبقهرمانی نیاز به برد داشــت و ســپاهان برای حفظ پله چهارم محکوم بود استقلال را شکست دهد. ســپاهان با اینکه از استقلال پیــش افتاد اما در نهایت 2- یــک مغلوب میزبان خود شــد. با این نتیجه استقلال با 57 امتیاز و 9 امتیاز کمتر از پرســپولیس نایبقهرمان لیگ شد. با توجه به نتایج خوب اســتقلال در آســیا و پیروزی این تیــم در داربی عملکرد علیرضا منصوریــان در اولین فصل حضورش در اســتقلال پذیرفتني بود. تراکتورســازی هم با وجود اینکه با یک گل نفت را شکســت داد، با 56 امتیاز سوم شــد. این تیم اگر میخواهد جواز حضور مســتقیم در لیگ قهرمانان آسیا در فصل بعد را به دست آورد، باید در فینال جام حذفی نفت تهران را ببرد.

باخت به استقلال برای سپاهان هم گران تمام شد. در بــازی همزمان ذوبآهن با دو گل پدیده مشــهد را بــرد و به این ترتیب ذوبآهن چهارم شــد و ســپاهان پنجم. تراکتورســازی اگر در جام حذفی قهرمان شود، ذوبآهن هم شــانس آسیاییشدن پیدا میکند. باخت به اســتقلال اولین شکست زلاتکو کرانچار در این فصل به همراه ســپاهان بود. پیکان را بایــد دیگر تیم موفق این فصل دانســت. شــاگردان مجید جلالی در آخرین بازی فصل میهمان فولاد خوزســتان بودند که 2 بر یک پیروز شدند. پیکان با این برد با قرارگرفتن در رده ششم بــه کار خود پایــان داد. این تیم با تیــم چهارم تنها دو امتیاز فاصله داشت که برای تیمی که از لیگ یک آمده، نتیجه درخشانی محسوب میشود. مجید جلالی را هم باید یکی از مربیان موفق لیگ شــانزدهم دانست. دیگر دیداری که برای آسیاییشدن و سقوط اهمیت نداشت، بازی گســترش فولاد و نفت آبادان بــود که با یک گل به ســود میزبان به پایان رســید. گسترش به این ترتیب هشتم شد که جایگاهي پذیرفتني برای این تیم است.

جشن در مشهد، اشک در قم

در انتهــای جــدول ســه دیــدار ســیاهجامگانپرســپولیس، صبای قم- استقلال خوزســتان و سایپاماشینسازی سرنوشــت دیگر تیم سقوطکرده را تعیین میکرد. ســیاهجامگان و سایپا بازیهای خود را بردند و صبا با باخت مقابل استقلال خوزستان راهی دسته یک شد. سیاهجامگان در شرایطی مانند فصل گذشته در روز آخر جشــن بقا گرفت که یک پرســپولیس کمانگیزه را مقابل خود میدید. برانکــو ایوانکوویچ برای این بازی بــه نفرات اصلی خود اســتراحت داد. مشــهدیها از این فرصت اســتفاده کردند و با یک گل قهرمان لیگ را شکست دادند و به شکل معجزهآسایی در لیگ ماندند. اکبر میثاقیان و شــاگردانش البته این بقا را مدیون بازی جوانمردانه اســتقلال خوزستاناند. استقلال خوزستان در شرایطی که چندان برد و باخت برایش فرق نمیکرد، بــازی یک- صفر باخته به صبا را 2 بر یک برد و این تیم قمی را راهی دســته پایینتر کرد. صمد مرفاوی پس از این بازی از هوش رفت. قمیها شدیدا به عملکرد داور اعتراض داشتند. یگان ویژه مانع از هجوم هواداران صبا به داخل زمین شــد. البته یک تماشــاگر این تیم پس از ســوت پایان بازی وارد زمین و به ســوی داور حملهور شد که با عملکرد بهموقع نیروی انتظامی این تماشاگر از زمین بازی به بیرون رانده شــد. ســایپا هم که خطر سقوط را احساس میکرد، با سرسختی تیم سقوطکرده ماشینسازی روبهرو شد، اما در نهایت ثانیههای پایانی به برد رسید. اگر سایپا این بازی را هم میباخت، سقوط نمیکرد. به این ترتیب در انتهای جدول ماشینســازی تبریــزی و صبای قم ســقوط کردند و جــای خود را به پارس جنوبی جم و سپیدرود رشت دادند.

پایان سایه انتقال تیمها

ســقوط صبای قم از نــکات قابل بررســی فوتبال ایران است. با ســقوط این تیم پرونده تمامی تیمهایی که در دولت نهم به شهرســتانها هدیه داده شــدند، بســته شــد. در اوایل کار محمود احمدینژاد، دولت و ســازمان تربیت بدنی وقت، هدیهدادن تیمهای تهرانی به شهرســتانهای دیگر را در دســتور کار قــرار دادند. موضوعــی که با مخالفت شــدید کارشناســان روبهرو شد، اما به نظر میرسید اهداف سیاسی و عوامپسندانه پشــت آن تصمیمات بود و تیمهــای تهرانی یکی پس از دیگــری از تهران رانده شــدند. تیــم پرافتخار پاس تهران روانه همدان شــد و حالا قهرمان سابق آسیا در لیگ دســته دوم دســتوپا میزند. پیکان که به قزوین هدیده داده شد، در همان شهر سقوط کرد و در نهایت به تهران بازگشــت و احیا شــد. راهآهن که روی کاغذ به شهرری فرستاده شــده بود، هماکنون در دسته یک اســت. ســایپا هم پس از رفتوآمد بیــن کرج و تهران ســرانجام دوباره بــه تهران آمــد. صبای قــم آخرین بازمانده تیمهای هدیهدادهشــده بود که این تیم هم به همان سرنوشت پاس همدان و پیکان قزوین مبتلا شد تا پس از یک دهه، غیرکارشناســیبودن تصمیم فرستادن تیمها به شهرستانها ثابت شــود. جالب اینکه دولت قبلی در نظر داشــت نفت تهران هم به اراک بفرســتد که با مخالفت شــدید جامعه فوتبال، جلوی آن انتقال گرفته شد.

وداع وفادارترین بازیکن لیگ

یکــی از نــکات درخورتوجــه هفته پایانــی لیگ، خداحافظی ابراهیم صادقــی باثباتترین بازیکن تاریخ لیگ برتر اســت. کاپیتان بااخلاق سایپا پس از 18 فصل بازی در این تیم که با قهرمانی در لیگ ششم همراه بود، از فوتبال خداحافظی کرد. کاپیتان 38ساله سایپا سابقه 16 فصــل حضور در لیگ برتــر را دارد و در کارنامهاش 438 بازی در تاریخ لیگ برتر دیده میشــود. پنجشنبه البته لیگ برتر شاهد دو وداع دیگر هم بود. رضا عنایتی بهتریــن گلزن تاریخ لیگ برتــر در آخرین حضورش در میادین فوتبال وداعی تلخ با فوتبال داشــت و به همراه صبا ســقوط کرد. ادینیو مهاجم برزیلی تراکتورســازی تبریــز که بهتریــن مهاجم خارجی لیگ برتر به شــمار میرود هم با تبریزیها خداحافظی کرد تا به کشورش برگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.