موفقیت بزرگ برای ديپلماسی ورزش

Shargh - - ورزش -

شرق: رؤیای دســتنیافتنی بانوان بسکتبالیســت ایرانی بالاخره به حقیقت پیوســت؛ این زنان که 39 ســال تمام تنها به دلیل داشــتن حجاب از حضور در میدانهاي بینالمللی این رشــته محروم بودند، هرچند دیر اما به حسرت چندینساله خود پایان دادند. پنجشــنبه، یکی از تاریخیترین روزهای ورزش ایران بــود؛ روزی که همه منتظر بودند ببینند فدراســیون جهانی بســکتبال )فیبا( بعد از مدتها جنجال و کشــمکش، چه حکمی را برای فعالیت زنان بسکتبالیســت محجبه و مســلمان صادر میکند. برخلاف تمــام نگرانیها، فیبا رأیای داد که نهتنها خبر داغ رســانههای داخلی شــد، بلکه بسیاری از رســانههای خارجی را هم به واکنش واداشــت. ســران فدراســیون جهانی بســکتبال دو روز پیش در جلسه هیئترئیسه این فدراســیون حضور بانوان محجبه در میدانهاي رســمی مختلف را به شرط رعایت قوانین پوشش سر، تصویب و بلامانع اعلام کردند. برایناساس، این مصوبه از اول اکتبر یعنی از 9 مهر سال جاری اجرائی میشود.

گزارش مثبت و اثرگذار مستر لوبو

چه شد که فدراسیون جهانی بسکتبال پس از سالها مقاومت، راه تعامل و همکاری را با کشــورهای مســلمان پیش گرفت. موضوع از سه سال پیش آغاز شــد؛ زمانی که بانوان قطری با پوشــش اســلامی در بازیهای آسیایی 2014 اینچئون وارد زمین شــدند؛ اما اجازه بازی به آنها داده نشد. از آنجا بود که فیبا اعلام کرد قرار اســت حجاب بانوان مســلمان را با برگزاری دیدارهای دوستانه آزمایش کند. طوری که سپتامبر 2014 فرصت دوسالهای را به بانوان مسلمان داد تا با ارائه شواهد و مدارک، این فدراسیون را درباره بازی با حجاب اســلامی متقاعد کنند. با پایان این مهلت، فدراســیون بسکتبال ایران تنها یک اردو در کشــور ترکیه برای ملیپوشــان برگزار کرد و نتوانست گام محکمی را برای جلب رضایت فیبا بردارد؛ تا اینکه نامه مســعود سلطانیفر، وزیر جدید ورزشوجوانان به رئیس فیبا این پرونده را به جریان انداخت. نامهای تأثیرگذار که 24 فروردین، منجر به برگزاری دیداری دوســتانه بین تیمهای کوشا سپهر ســبلان و نفت و گاز تهران، با پوشــش کامل آنهم در حضور «لوبو کوتلوبا ،» ناظر فدراســیون جهانی، شــد. رقابت دو تیم برتر لیگ بسکتبال بانوان با این پوشش برای ناظر فدراسیون جهانی هم آنقدر جذاب بود که چهره خندان و تشــویقهای او از ابتدای این دیدار همه را امیدوار کرد؛ گزارشی کاملا مثبت از حجاب ایرانیها به فیبا بدهد. طوریکه او بعد از کوارتر دوم بازی، مقابل همه خبرنگاران حاضر شــد و با امیدواری زیادی از گرفتن مجوز حجاب برای زنان بسکتبال ایران حرف زد.

مجوز حجاب مشروط به6 شرط

فدراسیون جهانی بسکتبال در حالی مجوز حجاب و پوشش کامل را برای بانوان مسلمان صادر کرده که شش شرط اصلی را هم برای این بانوان تعیین کرده است. فیبا معتقد است چون بسکتبال یک بازی هجومی است و به دلیل کشیدن بازیکنان از سوی همدیگر، پوشاندن ناحیه گردن احتمال خطر خفگی را حین بازی به همراه دارد؛ برای همین این مجوز را با شرط رعایت قوانین سر صادر کرده اســت که به این موارد اشاره میکند: «1. پوشش سر باید سفید یا مشکی یا به رنگ یونیفرم باشد. 2. برای تمام افراد تیم یکرنگ باشد. 3. هیچ قســمتی از صورت را به صورت کامل یا حتی جزئی، پوشش ندهد و صورت کاملا پیدا باشد. 4. نباید برای فردی که حجاب دارد و افرادی که بازی میکنند هیچ خطری ایجاد کنند. 5. در قســمت دور صورت یــا دور گردن، نباید هیچ وسیله اضافهای برای بازوبســتهکردن حجاب داشته باشد. 6. هیچ برآمدگی روی سطح نباید داشته باشد ». سالهاست فدراسیونهای جهانی در رشتههای مختلف مانند فوتبال، فوتسال، هندبال، والیبال و رشتههای انفرادی و رزمی با حضور بانوان مسلمان با پوشش اسلامی موافقت کردهاند؛ اما سرسختی فیبا بــه اندازهای بود که حتی توماس بــاخ، رئیس کمیته بینالمللی المپیک، نیز در حاشــیه بازیهای المپیک 2016 ریو اعلام کرد دراینباره کاری از دســتش برنمیآید و فدراسیون جهانی تصمیمگیرنده است؛ اما حالا این تصمیم گرفته شده و مسئولیت سنگینی را بر دوش فدراسیون بسکتبال گذاشته است. بانوان هم مانند مردان نیاز به برنامهریزی دقیق و حضور مربی خارجی دارند تا خود را به صورت کامل برای مســابقات آسیایی و در آینده جهانی آماده کنند. برای موفقیــت در این راه، باید مدیریت کاملا حرفهای داشــت و با اقدامات کارآمد برنامهریزی کرد تا فدراســیون جهانی پشیمان شود؛ از اینکه چرا زودتر از این، محدودیتها را برای زنان مســلمان برنداشته است نه اینکه پشیمان شود از مصوبه و اجازهای که به آنها داده اســت. گرچه نباید از این موضوع غافل شد که مسئولان فدراســیون بسکتبال، زودتر از اینها میتوانستند این مسیر را طی کنند تا زنان بسکتبالیست هم به حق ازدسترفتهشان برسند!

مسابقات غرب آسیا، اولین نبرد

فیبا مجوز حضور بانوان محجبه در مســابقات رسمی را در حالی از مهر اعــلام کرده که این احتمال وجود دارد تیم ملی ایــران زودتر از این موعد، در مسابقات غرب آسیا که خرداد در اردن برگزار میشود، به میدان برود. با توجه به اینکه محمود مشحون، رئیس فدراســیون بسکتبال، ریاست کنفدراسیون غرب آســیا را هم بر عهده دارد، احتمال فراهمکردن حضور بانوان کشورمان در این مســابقات بسیار است. دو تیم کوشا سپهر سبلان و پالایش نفت آبادان نمایندگان ایران برای حضور در رقابتهای غرب آسیا هستند که تمرینات خود را برای حضور در این رقابتها آغاز کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.