ایران- تاهیتی؛ نبردی انتقامجویانه با هدف فینال

Shargh - - ورزش -

ایــران بــه چیزی کــه در پــیِ آن بود رســید؛ ملیپوشــان ســاحلی ایــران در شــرایطی برای هفتمینبار در جام جهانــی به میدان رفتند که از همان ابتدا مشــخصا به دنبال یــک هدف بودند؛ حضــور در بین چهار تیم پایانی. این را میشــد از همان گفتوگوی نخســت احمدزاده، کاپیتان تیم ملی، متوجه شــد؛ او در گفتوگو با سایت «فیفا» گفته بــود «آمدهایم که به نیمه نهایی برســیم». این «خواســته» بامداد روز گذشــته در یک بازی دراماتیک به دســت آمد؛ شــاگردان میرشمسی در حالی برابر ســوئیس، یکی از بهترینهای اروپا بــه میدان رفتند که ابتدا توســط کاپیتان تیم ملی دو بــر صفــر از رقیب پیــش افتادنــد، بااینحال سوئیســیها روی غفلت بازیکنــان ایرانی نهتنها گلهای خورده را جبران کردند، بلکه توانستند گل سوم را هم بزنند تا شرایط برای ملیپوشان ایرانی حسابی سخت شود؛ البته 57 ثانیه مانده به پایان بازی، ایران به گل مســاوی رســید و سرانجام هم در وقتهــای اضافه گل چهــارم را زد تا اتفاقی «تاریخی» رقم بزند: ایران با برتری مقابل سوئیس بــرای اولینبار در تاریخ جام جهانی توانســت به مرحله نیمهنهایی برســد! ملیپوشــان کشورمان در دو دوره قبلی این رقابتها نتوانســته بودند از مرحله یکچهارم نهایــی بالاتر بروند؛ اما حالا به خواستهشــان رســیدند و با حضور در جمع چهار تیم پایانی در پی رقــمزدن اتفاق تاریخی دیگری هستند؛ اینکه به فینال برسند.

انتقام مقابل تاهیتی

برتری 4 بــر3 مقابل ســوئیس نهتنهــا ایران را در میــان چهار تیــم برتر جام جهانــی فوتبال ســاحلی قرار داد، بلکه حالا فرصتی را در اختیار بازیکنان تیم ملی گذاشــته تا یک انتقامگیری هم انجام دهند! ماجرا از این قرار اســت که ایران در نیمهنهایــی باید به مصاف تاهیتــی، نماینده قاره اقیانوســیه برود. این تاهیتی همان تیمی است که دوره گذشــته شگفتیساز شــد و با شکستدادن پیدرپــی رقبایش به فینــال هم رســید. یکی از تیمهایی که تاهیتی از سدش گذشت همین ایران بود و حالا بهترین فرصت برای ملیپوشان فراهم شــده تا بتوانند انتقامشــان را از ایــن تیم بگیرند. تاهیتی البته رقیبی قدَر اســت؛ آنها در یکچهارم نهایی از سد پاراگوئه گذشتهاند؛ آنهم با نتیجه 6 بر 4. آنها برای چهارمینبار است که طعم حضور در جام جهانی را میچشند؛ اما با حضور در فینال دوره قبلی این رقابتها نشــان دادهاند که فوتبال ساحلیشــان در سالهای اخیر پیشــرفت زیادی کرده و حالا هم آنها مثل ایران بهدنبال یک هدف هســتند: رســیدن به فینال. ایران و تاهیتی همین امشــب باید در نیمهنهایی به مصــاف هم بروند تــا برنده، تکلیف اولین تیمــی را که به فینال جام جهانی میرسد، مشخص کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.