اتحاد رئیسی و قالیباف علنی شد

Shargh - - ورزش -

قــوام، سیاستپیشــهای بود که بــاوری جدی به حضور مردم نداشــت و مياندیشــید دیپلماسی بدون مردم و در خفا راحتتر پیش میرود. درست برعکس مصدق که همواره در میان مردم بود. اما نکته مهم در دیپلماسی دولت روحانی که اصولگرایان و نامزدهای آنــان را آزار میدهــد، پیوند دیپلماســی با سیاســت داخلی اســت. معمولا مردان موفق در دیپلماســی، محبوب مردم ميشــوند و گامهای مؤثری در سیاست داخلــی برميدارند. اصولگرایان و مخالفان روحانی از این نگراناند که این شــیوه دیپلماســی به موضوعات بینالمللی و مســائل داخلی دیگر نیز تسری پیدا کند و ادامــه این روش و نحوه برخــورد در خارج و داخل، از طیفهای اصلاحطلب و اعتدال جریانی مقتدر بسازد که نتوان آنان را بهراحتی از میدان سیاســت بهدر کرد. مضاف بر ایــن، اصولگرایان و نامزدهای آنان معتقدند این شــیوه که از ســر ناگزیری در حل مسئله هستهای به کار گرفته شــده، نباید به مســائل دیگر سرایت کند که موجب اســتحاله کلی ایدئولوژیهای غالب شود. نقطــه ثقل درگیــری دولت روحانــی و اصلاحطلبان همینجاست. از ســوی دیگر قالیباف و رئیسی بدشان نمیآید میوهچین این شــیوه باشــند. شیوهای که آن را قبول ندارند و در فرصتی مغتنم آن را متوقف خواهند کرد. توقف این شیوه برای آنان پیروزی در پیروزی است. نامزدهای اصولگرا، رئیســی، قالیباف و میرســلیم، هر چقدر تلاش کردند خود را مســتقل نشان بدهند، نشد و در دومین مناظره دســت اتحادشــان رو شد و نشان دادنــد که این همه مجادله بیــن آنان با اصلاحطلبان نه بیمعنی اســت و نه صرفا از سر جاهطلبی؛ پیروزی بــرای آنــان در این انتخابــات آنقدر جدی اســت که ترجیح میدهند اگر قرار اســت شکســتی را متحمل شوند، شکستی از سوی اسحاق جهانگیری باشد. آنان میدانند اگر جهانگیري پیروز شود، به زانو درآوردن او کار چندان دشــواري نیســت؛ خاصه آنکه جهانگیري پیش از آنکه مقامي امنیتي- سیاسي باشد کارشناس و تئوریسین اقتصادي است. اصولگرایان از طریق رسانهها و نامزدهــای خــود طالب دو خواســتهاند؛ تفرقه بین جهانگیری و روحانی و در صورت شکســت، شکستی به دست جهانگیری. پیروزی جهانگیری اگرچه پیروزی اســت، اما در بطن خود شکســت نهفتــه دارد. اینکه دولت روحانــی را ناکارآمد جلوه میدهــد و زمینه را مســاعد میکند تا در آینده مخالفان دیپلماسی، زیرآب پیوند دیپلماسی با سیاست داخلی بزنند. اصولگرایان میدانند اگر جهانگیری پیروز شــود، آنان بیش از آنکه از شکســت خود بگویند، جهانگیری را فرزند شکست خواهند نامید. فرزندانی که پیروزیشان ثمره شکست پدرانشان است، اعتمادبهنفس کمتری در گامبرداشتن دارنــد و ناگزیرنــد همــواره دســتبهعصا راه بروند. قاعدتا این شــیوه، شیوهای نیست که هیچیک از افراد و طیفهای اصلاحطلب تمایل به آن داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.