آقای قالیباف از بانکی که در حوزه مدیریتش هست بگوید

Shargh - - ورزش -

جناب آقاي قالیباف که خــود در رأس یك بانك قــرار دارند، توضیــح دهند که بانك زیر نظر ایشــان چگونه به تأمین و تجهیز مالي اقدام ميکند و منابع را به چه مشــتریاني و با چه شاخصهایي تخصیص ميدهد؟ ایشــان که در برنامههاي قبلــي و برنامه نخست «مناظره» به دهها پروژه عمراني اجراشده در شهر تهران اشاره و افتخار کردند، توضیح بدهند که منابع مالي این پروژهها چگونه تأمین شده. متأسفانه بیشــتر این منابع که از طریق نظام بانکي تأمین شده، اکنون به بزرگترین معوقات بانکي بدل شده و فشار شدیدي به سپردههاي مردم وارد کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.