پول نفت در حسابهای بانک مرکزی است

Shargh - - ورزش -

بعد از برجــام تمام وجوه ارزی حاصل از فروش نفت خام در اروپا در حســابهای بانک مرکزی نزد بانکهای مرکزی اروپا نظیر ایتالیا، اتریش و همچنین بانکهای طرازاول کشــورهای اروپای غربی وصول میشــود و از طریــق مرکز مبــادلات در اختیار تجار کشــور قرار میگیرد. به دلیل دسترســی کامل بانک مرکزی به این وجوه، شــاهد ثبات کامل در بازارهای ارزی کشور هستیم که اگر این اتفاق نمیافتاد، قطعا نوسانات شدیدی را باید مشاهده میکردیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.