به لیست واحد بپیونديم

Shargh - - سیاست -

ایلنا:

کنگره انجمن اصلاحــات با حضور چهرههای مطــرح سیاســی اصلاحطلــب روز پنجشــنبه در ســالن تلاش برگزار شــد. با این حــال توضیح درباره نهاییکردن فهرســت انتخاباتــی اصلاحطلبان برای شورای شهر و نیز لزوم حمایت از روحانی در انتخابات ریاســتجمهوری بخشی از سخنان ســخنرانان این مراســم را به خود اختصاص داد. محمدرضا عارف، حجتالاسلام موســویلاری، مرتضی حاجی و الهه کولایی از سخنرانان این مراسم بودند.

اگر در لیست نبودید فریاد وا دینا سر ندهید

محمدرضا عارف در این کنگره، با تبریک برگزاری اولین کنگره انجمن اصلاحات، با بیان اینکه در ارتباط با ریاستجمهوری ما به نتیجه رسیدیم که کاندیدای اصلاحات آقای روحانی اســت، گفــت: آنچه در این مقطع حســاس مهم است، تلاش برای تشویق مردم به حضور در انتخابات است؛ حتی بحثهای انتقادی درونگروهی را فعلا باید کنار گذاشــت و بپردازیم به مســئله اصلی تا جمعه 29 اردیبهشت که مردم پای صندوق بیایند و خواهش میکنیم همه اصلاحطلبان بــدون هیچگونه طرح مســائل چالشــی از روحانی حمایت کنند. رئیس فراکســیون امید گفت: انتخابات مهم دیگر شــوراهای اســلامی شــهر و روستاست. شوراها دستاورد بزرگ دوران اصلاحات است. جایگاه این شــورا باید در پیگیری مسائل شهری تقویت شود که به نظر میرســد اصلاح قانون شــوراها ضروری است. خوشبختانه این دوره شاهد حضور چهرههای ارزشمند هستیم؛ در تهران بیش از 600 چهره برجسته اعلام آمادگی کردند که در لیســت اصلاحات باشند؛ یکســوم از این افراد از هر جهت واجد شرایط ورود به شورا هســتند. این مشکلی اســت که امروز با آن روبهرو هســتیم. اگر در شورای اســتانها و تهران با وســواس و دقت در چارچوب ضوابط عمل نشود یا به دنبال سهمخواهی باشیم، با مشکل بعدی روبهرو خواهیم بود. خواهش من این اســت که با وسواس در چارچوب ضوابط حرکت کنیم. عارف یادآور شــد: اتفاقی که در سال 92 افتاد، باید استمرار پیدا کند و اگر فردی در لیست نهایی قرار نگرفت، نباید فریاد وا دینا ســر دهد. اصلاحطلبان باید سعه صدر داشته باشند و همــان حرکتی که در انتخابــات 92 صورت گرفت و در چارچــوب گفتمان اصلاحات بود، تکرار شــود. او در ارتبــاط با تهیه لیســت انتخاباتی اصلاحطلبان برای انتخابات شوراها گفت: حقیقتا بستن لیست کار سختی است؛ به یکی از استادان برجسته دانشگاهی کــه نزد من آمده بــود و گمان میکرد در لیســت در جایــگاه بالایی قرار دارد گفتم شــما آیا میدانید چه افراد شایســته دیگری هم ثبتنام کردهاند؟ لیســت اصلاحطلبان 21 نفر است و به خدا 21 و یکدهم هم نمیشــود. ما یک هفته اســت در مرحله کارشناسی قرار داریم و قســم جلاله میخورم که شــخص من هنــوز نمیداند چه افــرادی در مرحله کارشناســی قرار گرفتهاند. متأسفانه آمار غلط به جامعه مخابره میکنند و بر اســاس همان آمــار غلط برای برخیها تصورات و توقعاتی ایجاد میشود. من قسم میخورم کوچکتریــن اطلاعاتی از اینکه لیســت کارشناســی حاوی چه کسانی است، ندارم.

رقبایروحانیدنبالاقتصادصدقهایهستند

حجتالاسلام عبدالواحد موسویلاری وزیر کشور دولــت اصلاحات هم در این کنگــره گفت: انتخابات ریاســتجمهوری نیــز از این نظر مهم اســت که ما بعد از گذر از دوران ســخت و دشوار برای ایران وارد شرایط جدید شــدیم و یک دوره هشتساله را پشت ســر گذاشــتیم. دورانی که منابع کشــور هزینه شد، با آبروی کشــور به آن نحو برخورد شــد و دیدیم که فضای زندگی برای آحاد جامعه چگونه بود. در واقع دوران سختی بود. به نظر میرسد بهتر از این میشد کار کرد. نفــت 130 ، 140 دلاری را فروختیم و مابازای آن معلوم نیســت چه شــد. بابک زنجانــی و امثال آنها آمدند و پول به جای ســر سفره مردم، سر سفره آنها رفت. او با اشــاره به دوره هشتســاله گذشته و خطاهــای آن دوره گفت: دولتی روی کار آمده که در دنیا به دنبال جنگ نیســت و در اقتصاد هم دنبال کار و اشتغال اســت و دنبال اقتصاد صدقهای نیست، در فضای داخل هم به دنبال جنگ و خشونت نیست در یک تقابل با رقبا امروز یک طرف نمادهای آن هشــت سال هستند که رئیسجمهور را تبرک میکردند و کت ایشان را تقدیس میکردند و این فردی که امروز آمده هــم میخواهد از طریق همان افراد کار خود را پیش ببرد؛ دوباره تنش با جهان و دوباره اقتصاد صدقهای؛ امــا اینطرف در یــک ائتلاف بزرگ قــرار گرفتیم. این فعال سیاســی اصلاحطلب با اشاره به حمایتهای مکرر بزرگان اصلاحات و شورای عالی اصلاحطلبان از روحانی تأکید کرد، باید مسیری برویم که مسیر 92 و 94 را در 96 ادامه دهیم و برای 98 و 1400 برنامهریزی کنیم.

تندادن به لیســت واحــد، آزمون بــزرگ همه ماست

الهه کولایی، اســتاد دانشــگاه تهــران هم گفت: خوشــبختانه همه با شــور و نشــاط برای انتخابات ثبتنــام کردند، آزمــون بزرگ ما تندادن به لیســت واحــد و پذیرش ایرادهای این مســیر اســت؛ چراکه تبدیــل شــاخصهای کمی به کیفی راحت نیســت. همه کســانی که بررســیهای علمی را میشناسند، میدانند چقدر دشوار است در یک مجموعه از نیکان و چهرههای برجسته، دست به انتخاب بزنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.