دانشجویان بیایند تندروی نخواهیم داشت

Shargh - - سیاست -

شرق: عبدالله مؤمنی فعال سیاسی اصلاحطلب در آغــاز به کار ســتاد جوانــان دکتــر روحانی در ارومیه گفت: «ما ایرانیان ســابقهای صدساله برای رســیدن به آزادی داریم که شاهد فراز و فرودهای بســیاری بوده اســت. گفتمان اصلاحــیاي که در دهه 70 شــکل گرفت امــروز با هزینههای بســیار در کشــور جا افتاده و حتی مخالفــان آن روز ما نیز حالا از همان ادبیــات ما بهرههای زیادی میبرند». به گفتــه او «انتخابــات مهمتریــن و مؤثرترین راه تحقق خواســتههای قشــر اصلاحطلــب جامعه اســت. در دوران اصلاحات رنکینگهای اقتصادی و اجتماعی و شــاخصهای رفاهی و کســبوکار و همچنین میزان آزادی مطبوعات و رشــد نهادهای مدنی رشدي چشمگیر داشــت. اما در هشت سال بعد ســیر قهقرایی و انحطاط طی شــد تا جایی که موجهای اعتــراض به رئیس آن دولــت اکنون به نزدیکترین حامیــان و نیروهای تندرو نیز کشــیده شــد. بنابراین منافع دوره اول حاصل حماسه دوم خــرداد اســت و مضــرات دوره دوم هــم حاصل رویگردانــی و غفلــت از انتخابات در ســال 84 که این نشاندهنده اهمیت انتخابات است». این فعال دانشــجویی همچنین تأکید کرده: «اگر دانشجویان به صحنه بیایند، هرگز شــاهد دولتهای تندرویی مانند احمدینژاد نخواهیــم بود. دولتی که نهتنها منافع ملی را تأمین نکرد بلکه علیه آنها اقدام کرد و حــالا باز نگران قدرتگرفتــن آن جریان در لباس جدید هســتیم. همه باید تمام تــلاش خود را برای آگاهیبخشــی در جامعه بکنیم تــا اجازه ندهیم با وعدههای پوپولیســتی کســی، فریب بخورند». به گفتــه او «رقبای دکتــر روحانی یا تاکنــون در هیچ انتخاباتــی، خود را در معرض رأی مســتقیم مردم نگذاشتهاند و همواره در مناصب انتصابی مشغول بودهاند یا بازندههای همیشگی در انتخابات بودهاند که این مســئله امید ما را به پیــروزی قاطع تقویت میکنــد. رقبــا و مخالفان دکتر روحانــی به منافع ملی نمیاندیشــند بلکه خواهان رسیدن به منافع شخصی هستند بهطوریکه عملکرد آنها بهخوبی این مورد را تأییــد میکند». مؤمنی همچنین افزود: «باید بــا رأیدادن به دکتر روحانی، زمینهای فراهم کنیم که ایشــان بتوانند با اســتفاده از ظرفیتهای قانون اساســی، برای رفع مشکلات تلاش کنند. در دولت آینده با توجه بــه ترکیب و ظرفیت مجلس کنونــی امید داریــم شــاهد کابینهای باشــیم که نزدیکتر بــه رویکردهای اصلاحی باشــد و بهویژه شاهد دانشگاهی با محیط آزادتر از امروز باشیم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.