افت 3 دلاری قیمت نفت در پی افزایش تولید لیبی

Shargh - - سیاست -

برای مثال، عراق بهعنوان دومین تولیدکننده اوپک و ونزوئلا به اهداف تعیینشده کاهش تولید نزدیکتر شدند. همزمان با اعلام پیشبینیهایی درباره کاهش سهم عربســتان از بازار نفت، این کشور قیمت فروش نفت برای مقاصد آســیایی را کاهش داد. به گزارش شــبکه خبری بلومبرگ به نقل از شانا، شرکت دولتی نفت ســعودی آرامکو در بیانیــهای اعلام کرد قیمت رســمی فروش نفت خام ســبک عربی به کشورهای آسیایی در ماه ژوئن ٤0 ســنت کاهش خواهد یافت. برایناساس این نوع نفت 8٥ سنت نسبت به شاخص منطقهای نفت ارزانتر شده است.

به گفته مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران، با تکمیل ساخت سکوی جدید سرچاهی میدان فروزان و نصــب آن در ماههای آینده، برداشــت نفت از این میدان مشــترک حداقل 12 هزار بشکه در روز افزایش مییابد. به گزارش شانا، برنامهریزیهای فنی متعددی در فازهای مختلف دراینباره پیشبینی شده است که با اجــرای این برنامهها، تولید نفــت این میدان تا 110 هزار بشــکه و تولید گاز طبیعی تــا 300 میلیون فوت مکعب افزایــش خواهد یافت. گفتنی اســت میدان فــروزان دومیلیاردو 309 میلیون بشــکه ذخایر نفت درجا دارد و با میدان مرجان عربستانسعودی مشترک است. این میدان در ســال 1345 کشف شد و شرکت آرامکو عربستانسعودی روزانه 405 هزار بشکه نفت خام از آن برداشت میکند. واردات نفت ژاپن از ایران در سال مالی 201٦-2017 با رشد بیش از صد درصدی مواجه شد. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از شانا، وزارت اقتصــاد، بازرگانی و صنعت ژاپن اعلام کرد در ســال مالی منتهی به 31 مارس 2017، واردات نفت خام این کشور از ایران 138 درصد افزایش یافته است. براســاس این گزارش، مجمــوع واردات نفت ژاپن از ایران در مدت یادشده به 13میلیونو 3٤٤هزارو ٦98 کیلولیتر رســید که این رقم حدود هفت درصد از کل واردات نفت ژاپن را شامل میشود.

بــه گــزارش اداره اطلاعات انــرژی دولت آمریکا EIA(،) قیمت شــاخص اســپات هنریهــاب Spot( ‪Henry Hub‬ ،) بهعنوان شاخصی برای قیمت فروش لحظــهای گاز طبیعی در آمریــکا، در هفته منتهی به پنجم می، ســهدلارو 20 ســنت بهازای هــر میلیون بیتییو یا واحد گرمایی انگلیسی MMBtu() مبادله شد که نسبت به پایان هفته گذشته، 14 سنت افزایش یافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.