دوقطبی خطرناک

Shargh - - سیاست -

دکتر راغفر در ســال 92، نتایج بررســیهای خود را از وضعیت فقر و شــکاف طبقاتی جامعه ایران در ســال 91منتشر کرد. بنا بر آمار مرکز آمار ایران، ضریب جینی از 0.37 در ســال 1389 به 0.34 در سال 1390 و به عدد 0.344 در ســال 1391 رســیده بود که نشان میداد توزیع یارانهها سبب بهبود فاصله طبقاتی شده است؛ بااینحال بررسیهای دکتر راغفر نشان میداد که در ســال 1391 حدود 42 درصد جامعه دچار فقر مطلق بودهاند که این فقر مطلق با مؤلفههایی مانند ســبد غذایی، آموزش، حملونقل، مســکن و سلامت محاسبه شــده است. همچنین طبق همین بررسیها و به استناد گزارشهای مرکز آمار ایران در سال 1363 حــدود 45 درصد جمعیت کشــور 20 درصد مصرف کشور را انجام میدادند؛ اما پس از رویکارآمدن آقای احمدینژاد با همین شعارهای عوامفریبانه گزارشها نشــان داد که 99.34 درصد جامعه ایــران فقط 20 درصــد مصرف را در اختیار داشــتهاند و 0.66 درصد جامعه حدود 80 درصد مصرف را در اختیار داشتهاند. این گزارش تکاندهنده نشــان میدهد که اولا شعار 96 در برابــر چهار محصول آمار و کار کارشناســی و عالمانه نیســت و صرفا به خاطر حضور در ســال 96 این آمارسازی انجام شده است و ثانیا هرگاه مردانی با شعارهای عوامفریبانه به قدرت برسند، جز خسران و آسیبرساندن به فرودستان، کار دیگری را به سرانجام نمیرسانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.